Prawo

Nie można unieważnić konkursu na stanowisko urzędnicze

Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera przepisu pozwalającego organowi na unieważnienie naboru (konkursu) na wolne stanowisko urzędnicze. Zatem organ nie mógł tego zrobić w oparciu o regulamin naboru.

Dyrektor ośrodka pomocy społecznej (dalej również: organ) ogłosił nabór na stanowisko referenta w dziale świadczeń. Nabór odbywał się zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym dyrektora OPS w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej” oraz „Procedury naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”. Aplikowało 19 osób, z czego 12 spełniło wymogi formalne. Te osoby zostały zaproszone na test merytoryczny. Ostatecznie przystąpiło do niego 8 osób. Do kolejnego testu przeszły dwie – obie uzyskały minimum punktów i zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Po przeprowadzeniu rozmów komisja sporządziła protokół z przeprowadzonego naboru z informacją o pozostawieniu go bez rozstrzygnięcia, bowiem w jej ocenie żaden z kandydatów nie gwarantował realizacji zadań na oferowanym stanowisku na dostatecznym poziomie. Dyrektor OPS ogłosił więc w BIP unieważnienie konkursu.

Jedna z kandydatek zaskarżyła unieważnienie naboru do sądu administracyjnego. Zarzuciła wspomnianemu regulaminowi sprzeczność z ustawą o pracownikach samorządowych. Sąd przyznał jej rację i wskazał, że ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera przepisu pozwalającego organowi na unieważnienie konkursu.

W uzasadnieniu decyzji sąd wyjaśnił, że z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół, który zawiera: określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, przedstawianych kierownikowi jednostki; liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne; informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; uzasadnienie dokonanego wyboru i skład komisji przeprowadzającej nabór (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych). Etap ten kończy się rozstrzygnięciem, w którym kierownik jednostki wyłania najlepszego kandydata do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze należy podać do publicznej wiadomości informację o jego wyniku. Należy również podkreślić, że nie tylko samo ogłoszenie o naborze, ale też dokonanie wyboru, muszą być jawne zarówno co do wyników, zastosowanej metody selekcji, jak i argumentów, które wpłynęły na podjęcie decyzji.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane