Regulamin serwisu wspolnota.org.pl
wersja na dzień 5 kwietnia 2018 r.

 

§ 1
Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1.      Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu www.wspolnota.org.pl oraz sklepu internetowego www.wspolnota.org.pl/sklep (zwanych dalej Serwisem) 

2.   Municipium (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin poprzez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym, chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmian. O każdej wprowadzonej zmianie Regulaminu Municipium zawiadomi zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin”. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

§ 2
Definicje i informacje obligatoryjne

1.  Serwis prowadzony jest przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A 02-674 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209, o kapitale zakładowym w wysokości 515 000 zł (zwaną dalej Municipium).

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej Kupującym, Klientem lub Usługobiorcą).

3. Z Municipium można się skontaktować pod adresem wskazanym w ust. 1, telefonicznie pod numerem 22 242 80 27, faksem na numer 22 858 84 37 lub pod adresem elektronicznym sekretariat@municipium.com.pl

4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Municipium na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Municipium a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne. Wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Municipium do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1.

6. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Municipium a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

§ 3
Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa spółce Municipium ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych zawarte są w Załączniku nr 2.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli spółka Municipium niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez spółkę Municipium.

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli spółka Municipium nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez spółkę Municipium, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez spółkę Municipium i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę Municipium. W pozostałym zakresie spółka Municipium może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

§ 4
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.   Przesyłka pocztowa
b.   Odbiór osobisty dostępny w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.  Płatność przelewem na konto Municipium wskazane w formularzu zamówienia w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub w przypadku wyboru odbioru osobistego
b.   Płatność gotówką przy odbiorze, w przypadku wyboru odbioru osobistego

3. Szczegółowe informacje na temat ceny dostawy znajdują się w Serwisie.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Municipium S.A. ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa.

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Towar może zostać zwrócony przez Klienta osobiście pod adresem wskazanym w ust. 3.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez spółkę Municipium niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego spółce Municipium.

9. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

§ 6
Reklamacje

1. Municipium zobowiązane jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:
a) żądać usunięcia wady albo
b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3. Municipium jest zobowiązane wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Municipium może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Municipium może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Municipium albo Municipium nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Municipium usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Municipium.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 5 ust. 3 Regulaminu.

9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 5 ust. 3 Regulaminu, jeśli spółka Municipium uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Municipium w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 5 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. 

10. Municipium, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Municipium poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Municipium nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Municipium odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12.Municipium nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

13. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

§ 7
Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A, 02-674 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069503.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu zapewnienia dostępu do Serwisu, realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr  1 – Wymagania techniczne

Rozdzielczość ekranu
Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Przeglądarka
W celu przejścia do strony www.wspolnota.org.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, Google Chrome od wersji 65 w celu optymalnego skorzystania ze strony www.wspolnota.org.pl.

Cookies (Ciasteczka)
„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Municipium korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Javascript
Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie ze sklepu online.

Flash
Prezentacje niektórych produktów lub funkcji na stronie startowej mogą być prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL
Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Municipium podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, a korzystanie z Serwisu i zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

Załącznik nr 2 – Składanie zamówienia

Po wybraniu produktu lub produktów na stronie www.wspolnota.org.pl/sklep/ należy dodać je do koszyka.

Jeżeli wszystkie wybrane produkty zostały już zamieszczone w koszyku, należy kliknąć na ikonę koszyka lewym górnym rogu strony www.wspolnota.org.pl/sklep/. W ten sposób w każdej chwili można przejrzeć zawartość koszyka, z którego można przejść bezpośrednio do kasy lub kontynuować zakupy. Po upewnieniu się, że wszystkie wybrane produkty znajdują się w koszyku należy kliknąć w pole „przejdź do kasy”

W następnym kroku należy dokonać wyboru, czy zakup ma zostać dokonany po zalogowaniu się do Serwisu, czy bez logowania

Zamawianie z logowaniem
Zarejestrowany klient www.wspolnota.org.pl może podać swój adres e-mail oraz osobiste hasło, aby w szybki i łatwy sposób dokonać zamówienia. W kolejnych krokach wystarczy potwierdzić własne dane adresowe.

Zamawianie bez logowania
Klienci nieposiadający osobistego loginu, ale chcący w przyszłości korzystać ze wszystkich zalet rejestracji mogą się zarejestrować. W tym celu wystarczy kliknąć na pole „Rejestracja“ i zdefiniować w następnym kroku hasło do „Mojego konta”. Rejestracja jest bezpłatna, trwa kilka sekund i pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz większy komfort zakupów.

Aby dokonać zamówienia bez osobistego hasła należy zaznaczyć opcję „Złóż zamówienie jako gość” i przejść bezpośrednio do wprowadzania danych adresowych.

Wprowadzając dane adresowe należy wypełnić przynajmniej pola obowiązkowe podając szczegóły dotyczące swojej osoby, swój adres oraz numer telefonu i adres email. Jeśli już zamawiano w sklepie www.wspolnota.org.pl i logowano z użyciem własnego hasła, pola te będą już wypełnione.

Po weryfikacji danych adresowych należy kliknąć na przycisk „Kontynuuj“ i wybrać formę dostawy oraz właściwą dla formy dostawy formę płatności.

Jeżeli adres do wysyłki jest inny niż użytkownika należy wskazać adres odbiorcy.

W ostatnim kroku należy jeszcze raz przyjrzeć się wszystkim zamówionym produktom i sprawdzić wszystkie istotne szczegóły zamówienia. Jeśli nastąpił błąd, należy kliknąć w odpowiednim dziale na przycisk „Powrót” i dokonać pożądanych zmian. Jeśli wszystkie dane są poprawne, należy potwierdzić swoje zamówienie, któremu nadany zostanie indywidualny numer. Dodatkowo na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane