Prawo

Konsultacje szansą na udział w przygotowaniu interpretacji podatkowych

Jednolite wykładnie i stabilne otoczenie regulacyjne to jedna z największych bolączek polskich samorządowców. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów na temat konsultacji podatkowych da możliwość udziału zainteresowanych stron w przygotowaniu przez ministerstwo interpretacji podatkowych.

Dzięki zarządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów na temat konsultacji podatkowych wszyscy zainteresowani zyskali ważne narzędzie do kształtowania przepisów podatkowych oraz, co ważne, ich interpretacji. Pomysł pochwaliła już Federacja Przedsiębiorców Polskich, która napisała, ze resort wprowadzając możliwość konsultacji podczas przygotowania interpretacji przyczynia się do podnoszenia standardów transparentnego państwa prawa, a dodatkowo wspiera wypracowanie – wspólnie z podmiotami pozarządowymi – możliwie kompletnych i precyzyjnych wytycznych fiskalnych.

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że jednolite stosowanie prawa według jasnych wykładni, które uwzględniają interesy każdej ze stron, to wymierna korzyść dla całej polskiej gospodarki. Stabilne otoczenie regulacyjne, zwłaszcza w aspekcie podatkowym, sprzyja rozwojowi krajowych przedsiębiorstw i potencjalnie przyniesie wzrost wpływów do budżetu.

 

W paragrafie pierwszym dokumentu czytamy, że zarządzenie określa zasady i tryb prowadzenia konsultacji z podmiotami zainteresowanymi:

 

1) założeń oraz projektów: a) interpretacji podatkowych, b) objaśnień podatkowych,

2) zagadnień prawnych oraz zagadnień ekonomicznych - zwanych dalej „konsultowanym zagadnieniem”.

 

Komórka właściwa Ministerstwa Rozwoju i Finansów będzie sporządzała zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji u przygotuje:

 

1) zwięzły opis konsultowanego zagadnienia;

2) określenie sposobu prowadzenia konsultacji;

3) wskazanie terminu zgłoszenia: a) udziału podmiotów zainteresowanych w konsultacjach albo b) uwag, stanowisk lub opinii do konsultowanego zagadnienia lub sposobu prowadzenia konsultacji;

4) wskazanie sposobu dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 3, oraz adresu e-mail lub innego adresu, na który należy kierować zgłoszenia.

 

 

Rozpoczęcie konsultacji będzie polegało na:

 

1) skierowaniu przez komórkę właściwą zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji do wybranych podmiotów zainteresowanych lub

2) zamieszczeniu zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji, na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów, w zakładce „Konsultacje podatkowe”

 

Odpowiednia komórka może skierować do wybranych podmiotów zainteresowanych, które zgłosiły udział w konsultacjach:

 

1) wniosek o przedstawienie na piśmie wyczerpującego uzasadnienia do założenia stanowiska, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lub

2) zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym lub, w razie większej liczby takich spotkań, w pracach grupy roboczej.

 

Po zakończeniu procesu konsultacji komórka właściwa sporządza zestawienie uwag mających istotne znaczenie dla konsultowanego zagadnienia.

 

Całe zarządzenie z dnia 20 czerwca 2017 >>>

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane