Prawo

Gminy naliczą opłaty za odprowadzanie wód opadowych

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przepisami, które umożliwią gminom naliczanie opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Tak w odpowiedzi na interpelację poselską poinformował wiceminister Przemysław Koperski.

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe utraciły status ścieków. Wraz ze zmianą statusu wód opadowych i roztopowych na gruncie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmianie uległy dotychczasowe przepisy dotyczące taryf, które uwzględniały opłaty z tego tytułu. Doszło do modyfikacji definicji ścieków, z której wyłączono wody deszczowe, definiując je jako odrębną kategorię, tj. wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Z powodu zmienionej kwalifikacji prawnej ww. wód, gminy utraciły możliwość obciążania opłatami odbiorców tego rodzaju usługi w ramach taryf za wodę i ścieki wprowadzanych na podstawie przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na ten problem zwrócili uwagę posłowie w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Resort w odpowiedzi zauważył, że z uwagi na rozbieżne orzecznictwo sądowe w tym zakresie, na chwilę obecną nie jest możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie w formie interpretacji przepisów wątpliwości dotyczących możliwości i sposobu ustalania opłat za usługi odprowadzania wody opadowej i roztopowej oraz ustalania opłat za usługi odprowadzania wody opadowej i roztopowej oraz ustalania cen za tego rodzaju usługi w akcie prawa miejscowego. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury widzi potrzebę wypracowania rozwiązania prawnego, które pozwoli wyeliminować problem.

Jak wskazał wiceminister Przemysław Koperski, w odpowiedzi na interpelację posłów, w resorcie infrastruktury kontynuowane są prace w celu ustalenia rozwiązania pozwalającego wyeliminować ww. problem. Ma ono rozwiązać problemy gmin związane z brakiem podstawy prawnej do naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w zakresie posiadanych urządzeń do odprowadzania tych wód. Wiceminister zauważył, że „Nie ulega jednak wątpliwości, że wprowadzenie przepisów umożliwiających obciążenie odbiorców usług opłatami związanymi z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych wymaga pogłębionej analizy i odpowiedniego czasu na wypracowanie optymalnych rozwiązań”.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane