Dla radnych

Gmina nie kupi śmietnika wspólnocie mieszkaniowej

fot. Pixabay

Dotacje celowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację zadań – celów publicznych należących do kompetencji danej JST. Cele publiczne to takie, które mają służyć zaspokajaniu ogólnospołecznych potrzeb zbiorowych mieszkańców. Nie mogą być przeznaczone na realizację celów indywidualnych.

Burmistrz zwrócił się do RIO z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie możliwości udzielenia, w oparciu o przepis art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2023 r. poz. 1270, ze zm., alej: ufp), jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych (tj. wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących infrastruktury związanej z odpadami, polegających na remoncie, budowie lub przebudowie wiat śmietnikowych oraz instalacji półpodziemnych pojemników do segregacji odpadów. We wniosku wskazano, że zadanie to ma zostać sfinansowane z bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i ze środków, które nie zostały wykorzystanie na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w poprzednich latach budżetowych.

W ocenie RIO, w art. 221 ust. 1–4 ufp określono m.in. zakres podmiotowy dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego poprzez wskazanie podmiotów, które mogą zostać ich beneficjentami. Krąg podmiotów objętych postanowieniami art. 221 ufp obejmuje podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednocześnie niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Następnie w art. 221 ust. 2 ufp zawarto odesłanie do ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym oraz wolontariacie (DzU z 2023 r. poz. 57). Co wskazuje na to, że zakres podmiotowy dotacji udzielanych na podstawie art. 221 określany jest przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie i odnosi się do organizacji pozarządowych, organizacji niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń. Z uwagi na to, że przytoczony przepis nie wymienia ani wspólnot mieszkaniowych, ani spółdzielni mieszkaniowych – udzielenie dotacji na rzecz tych podmiotów, w oparciu o przepis art. 221 ufp, stanowiłoby naruszenie prawa.

 

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr RP/063/101/72/1/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane