Dla radnych

Termin wyborów w sołectwie

fot. Pixabay

Skoro akt prawa miejscowego, którym jest statut sołectwa, precyzyjnie określa termin, w jakim możliwe jest zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich, to wójt nie może zarządzić tych wyborów w terminie innym niż zakreślony w statucie.

Wójt wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024–2029. Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdził, że istotnie narusza ono prawo, gdyż termin wyborów został ustalony w inny sposób niż jest to określone w statutach sołectw wprowadzonych uchwałą gminy.

Ze statusów wynikało, że wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy. Ponadto wynikało z nich, że po upływie 5-letniej kadencji sołtys pełni swoją funkcję aż do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego sołtysa.

Jak zauważył organ nadzoru, wyznaczenie daty wyborów przed pierwszą sesją nowo wybranej rady gminy, przed zarządzonymi na 7 kwietnia 2024 r. wyborami samorządowymi, pozostaje w sprzeczności z obowiązującym na terenie gminy prawem miejscowym. Skro akt prawa miejscowego, jakim jest statut sołectwa, określa precyzyjnie termin, w jakim możliwe jest zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich po upływie kadencji, to wójt nie może tych wyborów zarządzić w terminie innym niż zakreślony w statucie.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 13 marca 2024 r., nr WNP-P.4131.1.2024

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane