Prawo W samorządach

Unia Metropolii Polskich postuluje zmiany w finansowaniu JST - przedstawia konkretne propozycje

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przekazała do Ministerstwa Finansów postulaty dotyczące niezbędnych zmian legislacyjnych stabilizujących finanse JST. Wśród nich między innymi urealnienie i stabilizacja wysokości subwencji oświatowej, objęcie podatkiem od nieruchomości użytków rolnych niezajętych na działalność rolniczą czy też wyłącznie „zielonych obligacji” z reguły ostrożnościowej.

Wśród przedstawionych postulatów (do pobrania TUTAJ) Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski wskazał na potrzebę powiązania wysokości subwencji z wartością produktu krajowego brutto i ustalenie jej wysokości na poziomie nie mniejszym niż 3% PKB. Jak tłumaczy w dokumencie „Największe obciążenie budżetów JST (w części operacyjnej) stanowią wydatki na oświatę. Jednocześnie od roku 2016 wzrasta w niespotykanym wcześniej tempie niedofinansowanie oświaty z części oświatowej subwencji ogólnej – luka finansowa w oświacie samorządowej rośnie o niemal 3 mld zł rocznie. Osiągając obecnie niespotykaną wcześniej wartość 37 mld zł. Dlatego w opinii UMP konieczna jest zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania wysokości subwencji oświatowej poprzez powiązanie jej wysokości z PKB (na poziomie nie mniejszej niż 3% PKB)”.

Z kolei postulowane objęcie podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, niezajęte na działalność rolniczą, zakłada, że podatek rolny obciążał będzie tylko podmioty faktycznie prowadzące działalność rolniczą, a nie np. nabywających użytki rolne w celach inwestycyjnych. „Zauważyć przy tym należy, że często grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które są położone w granicach administracyjnych gmin miejskich, w planach zagospodarowania przestrzennego przewidziane są na cele inne niż rolnicze np. pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową itp., co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za ich objęcia podatkiem od nieruchomości. Nie bez znaczenia jest również fakt, że proponowana zmiana spowoduje obniżenie kosztów poboru podatków lokalnych, w szczególności w gminach miejskich” wskazuje prezydent Białegostoku.

Prezes Związku w podpisanym przez siebie dokumencie proponuje także dodanie w art. 243 ustawy o finansach publicznych punktu 3c w brzmieniu: „Ograniczenia, określonego w ust.1 nie stosuje się także do zielonych obligacji tj. instrumentów dłużnych przeznaczonych do wspierania projektów związanych z klimatem lub środowiskiem, które mają finansować lub refinansować inwestycje, projekty, wydatki lub aktywa pomagające w rozwiązywaniu problemów klimatycznych i środowiskowych”. Proponowana zmiana poprzez złagodzenie reguły zadłużeniowej ma – w założeniu autora postulatów – spowodować zwiększenie dostępności JST do tego instrumentu dłużnego wykorzystywanego w finasowaniu projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków UE.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane