Prawo W samorządach

Dariusz Strugała o zmianie dyrektywy ściekowej

Komisja Europejska pracuje nad zmianą tzw. dyrektywy ściekowej. Komisja chce między innymi, aby do 31 grudnia 2030 r. państwa członkowskie zapewniły ustanowienie planu zintegrowanego gospodarowania ściekami komunalnymi dla aglomeracji wynoszących co najmniej 100 000 mieszkańców. Propozycje Komisji opiniowali podczas posiedzenia plenarnego samorządowcy w Europejskim Komitecie Regionów. O opinię w tym temacie poprosiliśmy obecnego w Brukseli Dariusz Strugała, burmistrz Jaraczewa.

UE postawiła sobie za cel osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń dla nietoksycznego środowiska do 2050 r. Oznaczałoby to ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do „poziomów, które nie są już uznawane za szkodliwe dla zdrowia i naturalnych ekosystemów i które respektują ograniczenia naszej planety”. Aby ukierunkować UE na wizję zdrowej planety dla wszystkich do 2050 r., Komisja Europejska przyjęła Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby – kluczowy rezultat Europejskiego Zielonego Ładu, a także cel przekrojowy przyczyniający się do realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

W projekcie opinii w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych Komitet Regionów podkreśla, że nowe ramy muszą być oparte na analizie ryzyka, nastawione na cele i wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić różnice lokalne i regionalne w obrębie państw członkowskich i pomiędzy nimi. Uniwersalne podejście mogłoby prowadzić do nieproporcjonalnych kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska, zwłaszcza w małych gminach położonych na słabo zaludnionych obszarach, w szczególności w odniesieniu do wymogów dotyczących usuwania azotu. W opinii podkreśla się również, że system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, kontrola u źródła i zasada „zanieczyszczający płaci” są zasadniczym warunkiem skuteczności dyrektywy

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane