Prawo

Brak dowolności rady w nakładaniu opłat na mieszkańców

Rada gminy nie ma prawa nakładać na mieszkańców obowiązku uiszczania dowolnych, wymyślonych przez siebie opłat w drodze uchwały. Nie ma więc prawa nałożyć na nich obowiązku uiszczania opłat za podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad podłączania nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę. Zastrzegli w niej, że podłączenie nieruchomości do wodociągu odbywa się wyłącznie na koszt właściciela lub użytkownika nieruchomości. Uchwałę zaskarżył prokurator. Jego zdaniem została ona wydana bez odpowiedniej podstawy prawnej. Uzasadniając swoją skargę prokurator wskazał, że gmina nie może nałożyć na mieszkańców, w formie uchwały, obowiązku ponoszenia kosztów za podłączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę będących własnością gminy. W polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji prawnych powszechnie obowiązujących. Wojewódzki sąd administracyjny uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną uchwałę.

 

 

Sąd przyznał rację prokuratorowi uznając, że żaden z przepisów wyraźnie wymienionych w części wstępnej uchwały – tj. art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 ani art. 40 ust. 2 pkt 4 usg – nie uprawniał organów gminy do uregulowania w formie aktu prawa miejscowego kwestii opłat za podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Przede wszystkim takiego uprawnienia nie sposób wyprowadzić z treści art. 7 ust. 1 pkt 3 usg, z którego wynika, że zadania własne gminy – których przedmiotem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – obejmują m.in. „sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę”.

 

 

WSA podkreślił również, że nawet uchwały będące podstawą realizacji zadań inwestycyjnych, podejmowane przez rady gminy w sprawie sposobu i zakresu realizowania przedsięwzięć obejmujących budowę sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych, nie mogą wprowadzać dla mieszkańców gminy opłat jako formy udziału w kosztach budowy tej infrastruktury. Ewentualne sfinansowanie przynajmniej części kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też zarządzając przeprowadzenie referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców właśnie na cel budowy sieci. Inne formy mniej lub bardziej ukrytego finansowania przez wspólnotę samorządową zadań gminy – niezależnie czy dokonywane w drodze aktów administracyjnych, czy też umów prawa cywilnego – nie mogą być dowolnie kreowane przez organy samorządu.

TAGI: orzeczenie,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane