Prawo

Zła ocena ochrony przeciwpowodziowej

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania jednostek wdrożeniowych w zakresie realizacji „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry” z uwagi na nierozpoczęcie w 2012 r. zasadniczych prac budowlanych dla dwóch kluczowych zadań.

Te kluczowe zadania to budowa Zbiornika Racibórz (przewidywanego pierwotnie do oddania w 2011 r.) oraz Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (pierwotny termin zakończenia w 2008 r.). Opóźnienia w tym zakresie nie zmieniły się w stosunku do 2011 r. i nadal wynosiły 3 lata. Równocześnie niskie było, bo na poziomie 12,3%, zaawansowanie finansowe realizacji Projektu. W konsekwencji nie nastąpiła, od czasu powodzi w 1997 r., poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry.

 

Brakuje 321 mln euro

Zwłoka w realizacji zadań skutkować będzie wzrostem kosztów wykonania całego Projektu. Aktualne badania NIK po raz kolejny wykazały rozbieżność pomiędzy wielkością 505 mln euro środków niezbędnych na realizację Projektu według Umowy Pożyczki (zawartej z Bankiem Światowym) i Umowy Kredytu (zawartej z BRRE), a poziomem 826 mln euro kosztów jego realizacji, oszacowanym przez BKP w 2011 r. i podtrzymanym w 2012 r. Dotychczas nie określono źródeł finansowania tej luki finansowej w wysokości około 321 mln euro, co może być powodem kolejnych opóźnień w realizacji Projektu.

 

Coś jest dobre

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób wydatkowania w 2012 r. środków finansowych w ogólnej kwocie 200,6 mln zł na realizację „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Wydatki poniesione zostały zgodnie z celami i zasadami realizacji, wynikającymi z wymagań przewidzianych procedurami Banku Światowego. Kwoty wydatkowanych środków finansowych były zgodne z danymi ewidencji księgowej jednostek wdrożeniowych i były rzetelnie ujmowane w księgach rachunkowych. Poprawnie też sporządzano sprawozdanie finansowe Projektu za 2012 r. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków finansowych mieściły się w założonej tolerancji błędu i nie spowodowały obniżenia powyższej oceny. W ślad za tym Najwyższa Izba Kontroli, po przebadaniu rocznego sprawozdania finansowego Projektu za 2012 r., wydała dla Banku Światowego opinię bez zastrzeżeń w zakresie sporządzenia przedmiotowego sprawozdania.

 

www.nik.gov.pl

TAGI: nik,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane