Prawo

Plany i zamierzenia wójta są informacją publiczną?

Nie można żądać udostępnienia informacji publicznej, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku, czyli informacji przyszłej. Informacja publiczna powinna istnieć w formie utrwalonej w chwili złożenia wniosku, a więc odnosić się do istniejącego już stanu rzeczy, do czynności dokonanych przez podmiot zobowiązany i tylko w takiej formie może być udostępniona.

Wnioskodawca wystąpił do wójta o udostępnienie informacji publicznej między innymi w zakresie tego, kiedy zostaną opublikowane oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza oraz innych wymienionych osób.

W odpowiedzi na wniosek wójt poinformował, że skierowane pytanie nie stanowi żądania udzielenia informacji publicznej, gdyż podanie, kiedy dana czynność zostanie przez organ dokonana, nie jest informacją publiczną, a raczej próbą ustalenia motywacji osób piastujących urząd do podjęcia określonych czynności. Wskazał, że pojęcie informacji publicznej nie może odnosić się do zdarzeń przyszłych.

Skarżący skierował więc do WSA skargę na bezczynność organu. Sąd uznał jednak, że w tym zakresie stanowisko organu jest zgodne z prawem. Sąd wyjaśnił, że informacja publiczna powinna istnieć w formie utrwalonej w chwili złożenia wniosku, a więc odnosić się do istniejącego już stanu rzeczy, do czynności już dokonanych przez podmiot zobowiązany i tylko w takiej formie może być udostępniona. Natomiast sam wniosek nie może służyć wytworzeniu takiej informacji, tak więc wniosek zawierający pytania o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły, należy zakwalifikować jako niedotyczący informacji publicznej (zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, Lex 2016, Komentarz do art. 6; wyroki WSA w Gdańsku z 5 października 2023 r., sygn. akt II SAB/Gd 172/23 i z 16 listopada 2023 r., sygn. akt III SAB/Gd 183/23).

Mając powyższe na uwadze – w ocenie sądu – organ prawidłowo stwierdził, że żądane we wniosku informacje nie mają waloru informacji publicznej, jako że obejmują żądania, w stosunku do których ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. W tym zakresie organ nie dopuścił się więc bezczynności, gdyż poinformował skarżącego w ustawowym terminie i właściwej formie (pismem zwykłym), że wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej. Sąd podzielił stanowisko wójta, że pytanie o plany i zamierzenia organu nie dotyczy sfery faktów, którymi dysponuje organ, a więc informacje takie nie mogły stanowić przedmiotu skutecznego zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 9 maja 2024 r. sygn. akt IV SAB/Wr 548/23

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane