Dla radnych

Zasłużony nie zaparkuje za darmo

fot. Pixabay

Zakres ustawowego upoważnienia przysługującego radzie miasta przy ustalaniu strefy płatnego parkowania nie upoważnia jej do modyfikowania katalogu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat za parkowanie. Katalog ten osób jest zamknięty, a jego modyfikacja może nastąpić wyłącznie na drodze ustawowej.

Rada miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Jako podstawę prawną wskazała m.in. art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2022 r. poz. 1693, ze zm.; dalej: udp). Organ nadzoru za niezgodne z prawem uznał postanowienie, w myśl którego zwolniono od opłaty parkingowej zasłużonych dla gminy oraz honorowych obywateli gminy.

Zgodnie z art. 13b ust. 4 udp rada gminy, ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania:

– ustala wysokość opłaty,

– może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi,

– określa sposób pobierania opłat.

Na podstawie art. 13 ust. 1 udp korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych: w strefie płatnego parkowania i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3 udp od opłat są zwolnione pojazdy:

– policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,

– zarządów dróg,

– Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych,

– wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

– pojazdy elektryczne,

– autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

W myśl wyroku WSA w Krakowie z 14 czerwca 2021 r. (sygn. akt III SA/Kr 416/21), art. 13b ust. 4 udp określający zakres ustawowego upoważnienia przysługującego radzie miasta przy ustalaniu strefy płatnego parkowania nie upoważnia rady do modyfikowania katalogu pojazdów zwolnionych od obowiązku uiszczania opłat za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania. Katalog określony w tym przepisie jest zamknięty, a jego modyfikacja może nastąpić wyłącznie na drodze ustawowej. Nie może być on ograniczony aktem prawnym niższego rzędu.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 13 grudnia 2022 r.nr 150/2022

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane