Dla radnych

Żandarm w zespole interdyscyplinarnym

fot. Pixabay

Rada gminy powinna określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek ten spoczywa na niej również, gdy nie wszyscy przedstawiciele muszą być obecni w jej składzie.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazała art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (DzU z 2021 r. poz. 1249 ze zm., dalej: u.p.p.d.). W myśl przywołanego przepisu rada określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto zgodnie z art. 9a ust. 3–5  u.p.p.d. w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli złoży ona taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

Jak zauważył organ nadzoru, z art. 9a ust. 15 u.p.p.d. wynika, że rada gminy, podejmując uchwałę na podstawie tego przepisu, powinna określić tryb i sposób powoływania i odwoływania przedstawiciela każdego z podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3a u.p.p.d. Z analizy treści uchwały wynikało jednak, że rada miejska nie uregulowała trybu i sposobu powoływania do składu zespołu interdyscyplinarnego przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej. Wprawdzie przedstawiciel ten został przewidziany jako członek zespołu interdyscyplinarnego wyłącznie w przypadku ziszczenia się przesłanki określonej w art. 9a ust. 3a u.p.p.d., jednak złożenie wniosku, o którym mowa we wskazanym przepisie, powodowało konieczność powołania przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej do składu zespołu interdyscyplinarnego. Z tego też względu rada miejska zobowiązana była uregulować kwestię dotyczącą powoływania tego członka, jak i jego odwoływania ze składu zespołu interdyscyplinarnego. Mając powyższe na uwadze, organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 31 lipca 2023 r.nr P-1.4131.259.2023.KD

TAGI: rada gminy, radny miasta,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane