Dla radnych

Zakres czasowy obowiązywania funduszu sołeckiego

fot. Pixabay

Podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki, rada gminy nie może modyfikować jego zakresu czasowego ograniczając go do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta uchwała.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Jako podstawę prawną wskazała art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (DzU z 2014 r. poz. 301, ze zm., dalej: ufs). W uchwale rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2025, zleciła wykonanie uchwały wójtowi i wskazała, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 ufs, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę – albo nie wyraża zgody – na wyodrębnienie funduszu. Uchwała o wyrażeniu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

Jak zauważył organ nadzoru, rada gminy podejmując uchwałę nie może modyfikować zakresu czasowego obowiązywania wyodrębnienia poprzez ograniczenie decyzji tylko do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta uchwała. Sformułowanie „w roku budżetowym 2025” narusza w sposób istotny art. 2 ust. 3 ufs, ponieważ stanowi niedozwolone zawężenie czasu obowiązywania wyodrębnienia funduszu sołeckiego i wykracza poza kompetencje przysługujące radzie gminy na podstawie przywołanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 23 kwietnia 2024 r. nr XIII/657/2024

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane