Dla radnych

Wykup obligacji niezgodny z harmonogramem

fot. Pixabay

Uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej wykupu obligacji niezgodnych z harmonogramem może spowodować, że samorząd nie spełni wskaźnika obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok bazowy.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz zakres realizowanych przedsięwzięć. Na dotychczasowym poziomie pozostała planowana kwota wykupu obligacji w 2026 i 2028 r. Bez zmian pozostawiono planowane kwoty wykupu obligacji.

Organ nadzoru stwierdził, że WPF zawierała zmieniony harmonogram wykupu obligacji, przy czym rada nie dokonała odpowiedniej zmiany tego harmonogramu, tzn. nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji z lat wcześniejszych. Zmiana wysokości planowanych rozchodów wpłynęłaby bezpośrednio na prognozę długu, a to spowodowałoby zwiększenie kwoty planowanego zadłużenia.

Organ nadzoru zauważył ponadto, że kwoty wykazane jako rozchody brane są pod uwagę do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2023 roku poz. 1270 ze zm., dalej: ufp). Tym samym wykazanie rozchodów w innych kwotach niż wynika to z aktualnego harmonogramu wykupu może mieć wpływ na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ufp. Analiza danych zawartych w uchwale pozwalała stwierdzić, że uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej wykupu obligacji spowodowałoby, że jednostka nie spełniłaby wskaźnika obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok bazowy.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 5 września 2023 r. nr 25/40/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane