Dla radnych

Wójt nabędzie gminny lokal

fot. Pixabay

W obowiązujących przepisach nie ma jednoznacznego zakazu udziału wójta w przetargu na nabycie lokalu użytkowego, sprzedawanego przez tę gminę. Jednak każdy taki przypadek będzie podlegał analizie w świetle przepisów antykorupcyjnych.

Wójt zamierzał ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy. Jako osoba fizyczna zamierzał nabyć lokal – wziąć udział w przetargu. Zwrócił się z pytaniem do regionalnej izby obrachunkowej czy biorąc pod uwagę § 9 w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r. poz. 2213, dalej: rozporządzenie) może uczestniczyć w przetargu i czy może nabyć ten lokal? Jeżeli nie, to czy w przetargu może uczestniczyć jego córka?

Jak zauważyło kolegium izby, art. 24fa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm., dalej: usg) dotyczy ograniczenia możliwości najmu lub kupna lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy lub utworzonych przez społeczną inicjatywę mieszkaniową, nie dotyczy jednak lokali użytkowych. W takim przypadku należy odwołać się do § 9 rozporządzenia, który stanowi, że w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. Zgodnie z art. 28 usg, do wójta i jego zastępców stosuje się art. 24e ust. 1 usg, w myśl którego wskazane osoby nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nabycie lokalu nie wiąże się automatycznie z podjęciem działalności gospodarczej.

RIO wskazała, że w obowiązujących przepisach brak jest jednoznacznego zakazu udziału osoby pełniącej funkcję wójta gminy w przetargu na nabycie lokalu użytkowego sprzedawanego przez tę gminę, jednak każdy taki przypadek będzie podlegał analizie w świetle § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, a także innych przepisów ustawowych o charakterze antykorpucyjnym. Podobnie będzie analizowana kwestia udziału w przetargach gminnych członków rodziny organu wykonawczego gminy.

 

Wyjaśnienie RIO w Bydgoszczy nr RIO-NR.K-432-45/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane