Prawo

Ważne zmiany w samorządowych finansach

fot. Pixabay

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian ustawy o finansach publicznych. Zarządzanie budżetem JST ma być bardziej elastyczne a procedura absolutoryjna uregulowana precyzyjniej. Zmiany dotyczą również wieloletnich prognoz finansowych.

Zmiany zaproponowane w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (dalej również ustawa) mają  na celu usprawnienie procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualnie zmiana limitu zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego  i  zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych może nastąpić, w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zaproponowana w projekcie zmiana ma umożliwić rozszerzenie kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczących dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej o możliwość zmiany limitów zobowiązań lub kwot wydatków na przedsięwzięcia w następstwie zmian w realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto zakres zmian dokonywanych (ewentualnie) przez zarząd uwarunkowany został niepogorszeniem wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla każdego roku objętego prognozą.

 

Zmiana w art. 252 ust. 6

Dotychczasowe przepisy art. 169 ust. 5 i art. 252 ust. 6 ustawy były spójne w zakresie terminu od którego nalicza się odsetki od zwrotu dotacji. W związku z tym, że ulega zmianie art. 169 ust. 5, dla zachowania spójności i jednolitości zaproponowano analogiczną zmianę również w art. 252 ust. 6.

 

Zmiana w art. 255 ust. 1, ust. 2 i dodanie ust. 6

Projektowana zmiana ma doprecyzować termin w jakim zarząd JST przekazuje pobrane dochody budżetowe, poprzez wskazanie, że gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

Doprecyzowano terminy, w których pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami są przekazywane odpowiednio przez zarząd JST na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową.

Przepisy ustawy w obecnym brzmieniu nie zawierają regulacji stanowiącej, od jakiego terminu należy liczyć odsetki od kwot dochodów przekazanych w trybie art. 255 ustawy o finansach publicznych, z uchybieniem wskazanych w przepisie terminów.

 

Zmiana w art. 257 pkt 1

Zmiana ma na celu uelastycznienie zarządzania budżetami JST. Proponuje się zmianę dopuszczającą wprowadzenie przez organ wykonawczy zmian do planu dochodów budżetu JST nie tylko w zakresie dotacji, ale również środków przeznaczonych na określony cel, co do których organ stanowiący nie ma swobody podejmowania decyzji o ich przeznaczeniu – bez względu na podmiot przekazujący te środki.

 

Zmiana w art. 258 ust. 1, uchylenie pkt 3, zmiana pkt 4 lit. b oraz dodanie pkt 5

Art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zawiera delegację dla organu stanowiącego  upoważniającą zarząd do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań innym jednostkom organizacyjnym JST z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie to wynika również z art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym mając na uwadze przejrzystość przepisów prawa proponuje się uchylenie pkt 3 w ust. 1 w art. 258.

Proponuje się również nowe brzmienie pkt 4 lit. b oraz dodanie pkt 5. Zmiany mają na celu usprawnienie realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, umożliwiając jego dostosowanie w zakresie potencjalnie niewielkich kwot, które z uwagi na niewielkie znaczenie, mogłyby być przekazane kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie jak w przypadku projektowanej zmiany art. 232, kompetencje do upoważnienia zarządu do dokonywania zmian w budżecie należą do organu stanowiącego.

 

Zmiana w art. 266

Obecnie każdy zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobligowany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji, o których mowa w art. 266. Proponuje się, aby rozwiązanie to było fakultatywne, tj. uzależnione od woli organu stanowiącego. Z uwagi na konieczność monitorowania sytuacji finansowej jednostek, w których wystąpiło zagrożenie realizacji zadań publicznych, obowiązek przedstawiania informacji określonych w art. 266 ustawy pozostanie bez zmian.

 

Zmiana w art. 270 ust. 2 i 3 oraz w art. 271 ust. 1 dodanie pkt 7

Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) do zadań izby zalicza m.in. opiniowanie wniosków komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium (art. 13 pkt 8), natomiast w art. 271 ustawy o finansach publicznych, opinia izby o wniosku komisji rewizyjnej nie została wymieniona jako obowiązkowy dokument, z którym powinien zapoznać się organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium. Proponuje się zatem uzupełnienie dokumentów, z którymi powinien zapoznać się organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium – o opinię regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu.

 

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane