W samorządach

W kierunku zielonej energii

fot. UM Płońsk

W kolejnej perspektywie unijnej Płońsk będzie starał się o środki na realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ciepłownictwem, w tym na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni i RIPOK-u. Ciężko zliczyć, który to już krok wykona miasto w celu ograniczenia emisyjności.

Początki zorganizowanego ciepłownictwa w Płońsku to lata 70. XX w. Wtedy w mieście pracowało kilkanaście lokalnych kotłowni opalanych mieszanką węglowo-koksową. Po reformie administracyjnej nadzór nad miejskim ciepłownictwem przejęło WPEC w Ciechanowie. W latach 1976–1978 wybudowana została Centralna Ciepłownia wyposażona w trzy kotły parowe oraz kocioł wodny opalane miałem węglowym. Płoński Rejon Energetyki Cieplnej w strukturach WPEC w Ciechanowie funkcjonował do końca 1991 r. Od 1992 r. na jego bazie powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku. W latach 1993–1996 zlikwidowano wszystkie 14 kotłowni lokalnych, w ich miejsce wybudowano węzły ciepłownicze. Dostawiono również nowy kocioł.

PEC w Płońsku jako przedsiębiorstwo państwowe funkcjonowało do końca 1997 r. Wtedy miasto powołało do życia spółkę prawa handlowego – PEC w Płońsku.

W 2005 r. podjęto decyzję o gruntownej modernizacji systemu ciepłowniczego. Postanowiono wybudować układ, który będzie w skojarzeniu produkował energię elektryczną i cieplną w oparciu o spalanie biomasy oraz zmodernizować układ przesyłania i dystrybucji. Przed modernizacją systemu spalano ok. 17 tys. mg miału węglowego i emitowano ok. 35 tys. mg dwutlenku węgla.

Wieloetapowa modernizacja

Pierwszą modernizację systemu ciepłowniczego zrealizowano w latach 2006–2007. Inwestycja została sfinansowana środkami własnymi oraz pozyskanymi z Fundacji EkoFundusz i NFOŚiGW w Warszawie. Wybudowano elektrociepłownię opalaną biomasą wraz z magazynem i infrastrukturą, wymieniono sieć tradycyjną na preizolowaną, zlikwidowano węzły grupowe oraz wybudowano m.in. 29 indywidualnych węzłów ciepłowniczych oraz instalację do współspalania miału węglowego i biomasy dla kotłów wodnych.

Kolejna modernizacja to lata 2015–2018. Jako cel postawiono sobie podniesienie sprawności oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej. Zakres prac objął: modernizację instalacji odpylania istniejącego kotła, przebudowę istniejącego kotła wodnego na wodny kocioł o ścianach szczelnych opalany miałem węglowym o mocy 7 MW, montaż turbiny parowej do współpracy z kotłem w okresie letnim oraz likwidację 6 węzłów grupowych i wybudowanie 29 węzłów indywidualnych. Inwestycje pozwoliły ograniczyć roczną emisję dwutlenku siarki o 28,5 t, dwutlenku węgla o 4,85 tys. t, tlenków azotu o 8,2 t, a pyłów o 10,5 t. Wybudowano również nowatorską instalację odsiarczania spalin dla kotłów węglowych oraz instalację ograniczającą emisję tlenków azotu dla kotła spalającego biomasę.

W efekcie dziś w Płońsku ponad 80 proc. energii cieplnej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Zielona przyszłość

W kolejnej perspektywie unijnej Płońsk będzie starał się o środki związane z zieloną energią, fotowoltaiką czy pompami ciepła, na realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ciepłownictwem, w tym na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni i RIPOK-u. Na rewitalizowanym właśnie rynku zostaną zainstalowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Ze względu na zmieniające się normy i pojawiające się trendy nadal będą unowocześniane budynki użyteczności publicznej.

 

Andrzej Pietrasik

burmistrz Płońska

Sprzedawaliśmy uprawnienia do emisji

Miasto konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i klimatu. W tej dziedzinie zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, wymienię choćby przeprowadzoną w 2007 r. rewolucję energetyczną polegającą na zamianie miejskiej ciepłowni węglowej na opalaną biomasą. Dzięki temu ograniczyliśmy do minimum ilość szkodliwych substancji powstającuych podczas spalania. Spełniając tak wygórowane wskaźniki jakości powietrza spółka sprzedawała na światowych giełdach uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

W Płońsku zlikwidowaliśmy małe kotłownie osiedlowe, a wszystkie budynki w zasobach gminnych zostały przyłączone do sieci PEC. Około 80 proc. budynków podłączonych jest już do miejskiej ciepłowni.

Oprócz tego przeprowadziliśmy i nadal prowadzimy termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a ostatnio Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Szkoły Podstawowej nr 1. Zostały one wyposażone w fotowoltaikę.

Oryginalnym i nowatorskim przykładem w skali kraju jest biogazownia w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, która powstała na starym zbiorniku ściekowym dzięki przykryciu go specjalną kopułą. Dzięki temu produkujemy biogaz i energię elektryczną wykorzystywaną m.in. na potrzeby sortowni odpadów komunalnych.

 

Dariusz Marczewski

prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku

Chcemy spalać lub zgazowywać odpady

Wyzwaniem, z którym chcemy zmierzyć się w najbliższym czasie, jest odejście od spalania miału węglowego. Dziś jeszcze w elektrociepłowni spalamy go 20 proc. Przygotowaliśmy strategię rozwoju ciepłownictwa w mieście do 2035 r. i jeden z wątków dotyczy spalania lub zgazowywania frakcji palnej odpadów, tzw. RDF i pre-RDF. W Płońsku mamy ich ok. 15 tys. ton. Możemy je utylizować na miejscu, pozyskując energię cieplną i elektryczną, ale do rozwiązania mamy jeszcze problemy formalno-prawne. Musimy mieć pewność, że RDF będzie traktowany jako źródło energii, które nie emituje dwutlenku węgla.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane