Dla radnych

Użyczenie pojemników na odpady

Ustawodawca określił sposób, w jaki gmina może przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Powinno to nastąpić na podstawie uchwały.

Przewodniczący zarządu związku gmin zwrócił się do regionalnej izby obrachunkowej z pytaniem czy w świetle przepisu art. 44 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DzU z 2023 r. poz. 1270) dopuszczalne będzie użyczenie przez związek na rzecz mieszkańców pojemników na odpady komunalne oraz późniejsze przeniesienie prawa własności tych pojemników na biorących w użyczenie mieszkańców.

Gmina może zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do utrzymywania tych worków lub pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Może to nastąpić, jeżeli rada gminy na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2023 r. poz. 1469, dalej: ustawa) podejmie uchwałę, na mocy której przejmie te obowiązki w całości lub w części w zamian za stosowną opłatę. W związku z tym, że na gruncie przepisu art. 64 ust. 3 ustawy prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku oraz biorąc pod uwagę, że związek przejął od gmin wchodzących w skład tego związku zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin będących jego członkami, przyjąć należy, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajdą zastosowanie również w omawianym przypadku.

 

Wyjaśnienie RIO w Gdańsku nr RP.063/150/92/1/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane