Dla radnych

Upoważnienie sekretarza do zmian w budżecie

fot. Pixabay

Dekoncentracja zadań wójta jest nierozłącznie związana z tym, w jakiej roli występuje wójt, czy jako kierownik urzędu, czy jako organ wykonawczy gminy. Zakresy zadań i obowiązków w ramach tych funkcji nie są tożsame.

Wójt wydał zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy. Zarządzeniem tym (podpisanym przez sekretarza gminy) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. W toku postępowania nadzorczego przedłożono organowi nadzoru dokument stanowiący podstawę działania sekretarza. Upoważnienie zostało udzielone na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm., dalej: usg) i umożliwiało wydawanie zarządzeń we wszystkich sprawach pozostających we właściwości wójta.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 usg wójt, jako kierownik urzędu, może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta albo sekretarzowi. Dekoncentracja zadań wójta jest jednak nierozłącznie związana z tym, w jakiej roli występuje wójt – jako kierownik urzędu czy jako organ wykonawczy gminy. Zakresy zadań i obowiązków w ramach tych funkcji nie są tożsame. Przepis zezwalający wójtowi na powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy czy sekretarzowi został bowiem umieszczony po przepisie ustanawiającym wójta kierownikiem urzędu (art. 33 ust. 3 usg). Wykładnia językowa art. 33 ust. 4 usg nie może być oderwana od treści pozostałych przepisów art. 33, a w szczególności ust. 3, zgodnie z którym kierownikiem urzędu jest wójt. Taka wykładnia stanowi podstawę do przyjęcia, że wójt wprawdzie może powierzyć sekretarzowi określone sprawy, ale odnosiło się to do spraw związanych z kierowaniem i organizacją urzędu, a nie dotyczących wójta jako organu wykonawczego. Innymi słowy, powierzenie określonych spraw należy rozumieć w kontekście uprawnień do kierowania urzędem, a nie w kontekście wypełniania funkcji organu wykonawczego, czyli m.in. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 lutego 2024 r. nr 20/2024

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane