Prawo

Uchylona uchwała nie podlega zaskarżeniu

Jeżeli uchwała o likwidacji szkoły została uchylona inną uchwałą przez ten sam organ, zanim zdążyła wywołać jakiekolwiek skutki prawne, nie podlega kontroli, a także zaskarżeniu do sądu. Uchwała uchylona przed likwidacją szkoły traci swoją moc prawną i nie wywołuje żadnych skutków w przyszłości.

Rada miejska 31 stycznia podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej. Podstawę prawną stanowił przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W uchwale postanowiono o likwidacji szkoły z klasami I–VI oraz oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2013 roku. W § 2 uchwały postanowiono o zapewnieniu uczniom likwidowanej szkoły realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej.

Mimo to niezadowoleni z decyzji radnych J.F. i T.G. wspólnie złożyli skargę na powyższą uchwałę. Okazało się jednak, że jeszcze przed złożeniem skargi radni zdążyli uchylić zaskarżoną uchwałę, gdyż zawarto porozumienie ze stowarzyszeniem, któremu organ przekazał prowadzenie szkoły. Stąd wniosek burmistrza o umorzenie postępowania lub uchylenie skargi.

 

 

Likwidacja szkoły w świetle prawa

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza w art. 59 likwidację szkoły publicznej z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący. Jednocześnie organ ten musi zapewnić uczniom możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

Niezbędnym warunkiem w przypadku likwidacji szkoły jest zawiadomienie o takim zamiarze, na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji, rodziców uczniów, kuratora oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Ponadto, aby zlikwidować szkołę, organ samorządu musi zasięgnąć opinii organu sprawującego  nadzór pedagogiczny.

 

 

Uchylona uchwała traci moc

W tym przypadku zaskarżona uchwała w sprawie likwidacji szkoły została uchylona inną uchwałą rady. Koniecznie należy zauważyć, że uchwała uchylająca poprzedni akt pozytywnie przeszła kontrolę organu nadzoru i nie stała się przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Doszło zatem do skutecznego wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały z 31 stycznia, która stała się przedmiotem zaskarżenia przez J.F. i T.G.

Wyraźnie należy podkreślić natomiast, że uchwała z 31 stycznia likwidująca szkołę nie zdążyła wywołać jakichkolwiek skutków prawnych. Zgodnie bowiem z powyższym szkoła publiczna może zostać zlikwidowana dopiero z końcem roku szkolnego przez organ ją prowadzący. Z art. 63 ustawy o systemie oświaty wynika, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Oznacza to zatem, że uchwała o likwidacji szkoły, bez względu na datę jej podjęcia, wywołuje skutki prawne dopiero 31 sierpnia danego roku, na który przewidziano likwidację. Jeżeli więc przed tym terminem  uchwała została skutecznie wyeliminowana z obrotu prawnego, to nie wywoła żadnych skutków prawnych. Takie wyeliminowanie może nastąpić m.in. aktem podmiotu, który podjął decyzję o likwidacji (tak jak w omawianym przypadku), przez uchylenie uchwały.

W takim wypadku sąd nie ma zatem prawa kontrolować aktu, który nie obowiązuje (utracił przecież moc prawną), a także nie wywołał, nie wywołuje i w przyszłości nie wywoła żadnego skutku prawnego.

Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 449/13

TAGI: orzeczenie,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane