Dla radnych

To wójt zawiera umowę na najem

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2022 r. poz. 559, dalej: usg) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2021 r. poz. 1899). W uchwale rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego do 3 lat. Wyraziła również zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ nadzoru ustalił, że rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z podmiotem świadczącym usługi medyczne, który zwrócił się w 2022 r. do burmistrza o zawarcie umowy najmu. Natomiast dotychczasowy najemca świadczący usługi finansowe zaprzestał prowadzenia działalności w tym lokalu w 31 stycznia 2021 r. Wynika stąd, że stroną umowy najmu miał być inny podmiot.

W ocenie organu nadzoru umowa najmu, będąca przedmiotem uchwały, nie stanowiła kolejnej umowy, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a usg, ponieważ była to nowa umowa zawierana z innym podmiotem niż dotychczasowy najemca. Rada wyraziła zatem zgodę na zawarcie nowej umowy najmu do trzech lat. Tego rodzaju umowa mieści się w zakresie zwykłego zarządu i w związku z tym jej zawarcie należy do kompetencji wójta jako podmiotu uprawnionego do gospodarowania mieniem komunalnym w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 usg.

Ponadto, rada w uchwale istotnie naruszyła art. 37 ust. 4 usg, który stanowi, że zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Rada wyraziła natomiast zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zawieranej na trzy lata, czym naruszyła przepisy.

Mając na uwadze opisane naruszenia organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego z 9 sierpnia 2022 r. nr PN.III.4131.1.115.2022

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane