Dla radnych

To wójt wydaje polecenia służbowe

fot. AdobeStock

Wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest uprawniony do wydawania poleceń służbowych w celu realizacji uchwał rady gminy. Rada nie jest natomiast uprawniona do wydawania poleceń wykonywania uchwał ani pracownikom urzędu, ani też kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W uchwale znalazła się informacja, że jej wykonanie powierza się wójtowi i kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zdaniem organu nadzoru, przywołane postanowienie rażąco narusza unormowania zawarte w art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm.), zgodnie z którymi wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a także określa sposób wykonywania uchwał. Normy te określają wyłączną kompetencję wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako organu wykonawczego, do wykonywania uchwał rady gminy. Wójt wykonując uchwałę uprawniony i obowiązany jest do określenia sposobu, terminu jej wykonania, jak i osób bezpośrednio odpowiedzialnych za jej realizację. To wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest uprawniony do wydawania poleceń służbowych w celu realizacji uchwał.

Rada nie jest uprawniona do wydawania poleceń wykonywania uchwał ani pracownikom urzędu gminy, ani kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie. WSA w Gorzowie Wielkopolskim (wyrok z 28 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Go 1011/09) wskazał, że określenie sposobu wykonania uchwały jest pierwszym etapem jej wykonania. Chodzi o wskazanie m.in. środków finansowych i rzeczowych koniecznych do wykonania uchwały, ustalenie sposobu i harmonogramu jej realizacji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie całości lub części zadań wynikających z uchwały. W tym względzie oznacza to, że do zadań wójta należy zdecydowanie przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków, w jakim trybie, mają być zrealizowane zadania wynikające z uchwały.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 4 marca 2024 r., nr 12/2024

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane