Prawo

Środki pieniężne

Pierwszym do wypełnienia punktem formularzy oświadczenia (po podaniu danych identyfikujących osobę składającą oświadczenie) są zasoby pieniężne.

Są one rozgraniczone na:

·         środki pieniężne w walucie polskiej;

·         środki pieniężne w walucie obcej;

·         papiery wartościowe.

Wspólnie omówione zostaną dwa pierwsze podpunkty, ostatni będzie przedstawiony oddzielnie.

Waluta

W tej części należy wpisać pieniądze w walucie polskiej bądź obcej, posiadane 31 grudnia. Ustawa nie wprowadza dolnej granicy, od której deklaruje się posiadane środki pieniężne. Nie jest ważne, czy składający oświadczenie zgromadzone pieniądze ma na koncie, czy w przysłowiowej „skarpecie”. W tym punkcie należy podać także środki oszczędzane na określony cel, na przykład w ramach  programu oszczędzania na mieszkanie. Nieistotne z punktu widzenia oświadczenia jest to, czy pieniądze zgromadzone na takich celowych kontach mogą być wydatkowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W oświadczeniu trzeba podać także sumę zdeponowaną na koncie 31 grudnia w sytuacji, gdy osoba zobowiązana jest współwłaścicielem konta jednego z rodziców, mimo że w rzeczywistości środki te do składającego oświadczenie nie należą. Najczęściej należy tu umieścić także pieniądze zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze, o ile umowa jest skonstruowana w ten sposób, że można ustalić, jakie środki w chwili obecnej znajdują się na koncie danej osoby. Bez znaczenia jest, że w chwili składania oświadczenia tymi środkami radny nie może ta osoba rozporządzać.

Ustawa nie wymaga podania, gdzie deklarowane pieniądze były przechowywane, np. w banku czy w „skarbonce”. Nie podajemy nazwy banku, ani rodzaju konta. Dla ułatwienia, w sytuacji przechowywania pieniędzy na rachunkach bankowych najlepiej wypełnić oświadczenie w oparciu o wyciągi bankowe.

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe - w tak zatytułowanym podpunkcie należy wskazać inne papiery wartościowe niż akcje i udziały, te bowiem deklaruje się w dalszych punktach oświadczenia. Wpisać tu należy więc, jeżeli osoba zobowiązana je posiada, m.in.: obligacje, weksle, bony skarbowe, czeki, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa. W oświadczeniu należy wskazać ich łączną wartość na 31 grudnia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane