Prawo

Składane dokumenty

Osoby zobowiązane składają oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (art. 24h ust. 3 u.s.g., art. ust. 25c ust. 3 u.s.p.).

Ustawowy obowiązek nie jest spełniony, gdy radny przedstawia wyłącznie informację o osiągniętych dochodach w miejscu zatrudnienia. Ustawodawca mówi wyraźnie o zeznaniu podatkowym. Składana kopia PIT-u musi być kompletna, to znaczy zawierać wszystkie druki stanowiące załącznik do PIT-u, czyli taka sama wersja, jaka jest składana w urzędzie skarbowym. Jeżeli radny rozlicza się z małżonkiem, musi liczyć się z tym, że taki PIT zawierający wspólne rozliczenie będzie zobowiązany złożyć wraz z oświadczeniem.

Kopia

Ustawodawca w stosunku do PIT posługuje się pojęciem kopii. Prawo nie wymaga więc, by był to oryginał; wystarczy kserokopia zeznania złożonego w urzędzie skarbowym.

 Obowiązek dołączenia do oświadczenia majątkowego kopii zeznania nie istnieje w sytuacji, gdy radny nie osiąga dochodu, lub dochód nie podlega opodatkowaniu i w konsekwencji nie składa zeznania PIT. Wówczas zamiast tego zeznania do oświadczenia majątkowego dołącza oświadczenie, z którego wynika że nie składał w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Prawo nie nakłada co prawda takiego obowiązku, lecz takie postępowanie ułatwia odbierającemu oświadczenie ocenę, czy radny należycie wywiązał się ze swojego ustawowego obowiązku.

 Ilość egzemplarzy

Kopia zeznania podatkowego składana jest w jednym egzemplarzu. Z treści art. 24h ust. 3 u.s.g., art. ust. 25c ust. 3 u.s.p. można byłoby wysnuć wniosek, że powinny być to dwie kopie. Z art. 24h ust. 6 u.s.g. wynika jednak, że osoby, którym złożono oświadczenia majątkowe, do urzędu skarbowego przekazują tylko te oświadczenia, a nie PIT. Jest to logiczne rozwiązanie, ponieważ urząd dysponuje oryginałem PIT-u. Jednak w praktyce część urzędów skarbowych domaga się od przewodniczących  rad (wójtów, starostów) przesłania kopii PIT-u.

Korekta PIT-u

Jak postępować w przypadku tzw. korekty PIT-u. Z cytowanych powyżej przepisów wynikałoby, że powinna ona zostać złożona wraz z oryginałem. Wydaje się jednak, iż należy traktować ją w ten sposób, że jeżeli do czasu złożenia oświadczenia radny dokonał korekty PIT-u, musi tę korektę dołączyć również wraz z dokumentem podstawowym. Jeśli zaś dokonuje korekty PIT-u w okresie późniejszym, powinien wraz z jej złożeniem w urzędzie skarbowym niezwłocznie doręczyć kopię przewodniczącemu rady gminy, wojewodzie. Do urzędu skarbowego i do podmiotu przyjmującego oświadczenia majątkowe korekta PIT-u powinna trafić w tym samym czasie. Przepisy prawa tej kwestii wprost nie regulują. Wniosek taki można jednak wysnuć na tej podstawie, iż, termin jego złożenia PIT w urzędzie skarbowym i urzędzie j.s.t. jest analogiczny. Korekta zaś nie jest niczym innym jak zmianą treści zeznania podatkowego.

Pamiętać należy, że korektą PIT-u jest również zmiana jego załączników.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane