Prawo

Skarga, a potem grzywna

Wykazanie przy wnoszeniu wniosku o nałożenie grzywny, że wnioskodawca wniósł skargę do organu, jest jednym z koniecznych elementów formalnych przesądzających o jego dopuszczalności. Nie można żądać ukarania organu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na nią w sytuacji, gdy skarga nie została złożona.

J.N. złożył do sądu wniosek o wymierzenie staroście grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270 z późn. zm.), ponieważ trzykrotnie występował do starosty z żądaniem wykonania dwóch ostatecznych decyzji, w tym Starosty Powiatowego oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a ten nie podjął żadnych kroków. Wraz z wnioskiem J. N. złożył kserokopie kierowanych do organu pisemnych żądań, z których wynika, że chodziło mu o ustalenie przez starostę „udatności upraw zalesienia części działek”.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał wnioskodawcę do wskazania, czy składał skargę na działanie/bezczynność starosty, która nie została przekazana do sądu. J. N. nie odniósł się do wezwania sądu i nie przedstawił skargi. Złożył jednak przed upływem terminu wykonania wezwania wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się postępowanie SKO o ustalenie stron postępowania w przedmiocie zobowiązania do wykonania prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych starosty. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek J.N.

 

Zgodnie z art. 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w razie nieprzekazania przez ten organ sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Mowa oczywiście o skardze do sądu administracyjnego, którą wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem tej skargi (art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

Zdaniem sądu dopuszczalność wymierzenia organowi grzywny z tytułu nieprzekazania sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy taka skarga do organu została złożona. Taki obowiązek z oczywistych względów nie ciąży na nim w sytuacji, gdy skargi nie złożono.

 

W ocenie sądu wykazanie przy wnoszeniu wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że wnioskodawca wniósł skargę do organu, jest jednym z koniecznych elementów formalnych przesądzających o jego dopuszczalności. Nie można żądać ukarania organu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzi na nią w sytuacji, gdy taka skarga do organu nie została złożona. J.N. mimo wezwania do wykazania, że skargę złożył, takiej okoliczności nie wykazał.

Wyrok WSA w Białymstoku z 19 marca 2013 r., sygn. akt II SO/Bk 7/13

TAGI: starosta, wyrok, orzeczenie,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane