W samorządach

Samorządy muszą walczyć z przemocą wobec kobiet

Europejscy przywódcy lokalni i posłowie do PE w trakcie listopadowego posiedzenia komitetu regionów wzięli udział w debacie na temat pilnej potrzeby zwalczania przemocy ze względu na płeć, która ma daleko idące konsekwencje nie tylko dla pojedynczych osób, ale również dla społeczeństwa. Samorządowcy europejscy przyjęli opinię, w której zaapelowali, by skupić na podstawowych przyczynach takiej przemocy – różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz szkodliwe konstrukcje kulturowe lub społeczne, a także by inwestować więcej w zapobieganie, edukację i podnoszenie świadomości. Na temat walki z przemocą wobec kobiet rozmawialiśmy w Brukseli z Hanną Zdanowską, prezydent Łodzi.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest w dużej mierze niezgłaszana z powodu bezkarności, milczenia, stygmatyzacji i wstydu, które takim sytuacjom towarzyszą. Szacuje się, że – abstrahując od niemierzalnego cierpienia pojedynczych osób – przemoc wobec kobiet (w tym przemoc ze strony partnera) pociąga za sobą w UE koszty wynoszące do 289 mld EUR rocznie w związku ze skutkami fizycznymi i emocjonalnymi (56%), a poza tym koszty w postaci usług wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (21%) i utraconych wyników gospodarczych (14%). Inne koszty mogą obejmować pomoc mieszkaniową i ochronę dzieci (EIGE, 2021).

W opinii „Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – wiodąca pozycja miast i regionów” członkowie KR-u podkreślają rolę władz lokalnych i regionalnych jako podmiotów świadczących niezbędne usługi społeczne i zdrowotne oraz doradztwo prawne w zapobieganiu przemocy ze względu na płeć oraz w ochronie ofiar i udzielaniu im pomocy i wsparcia. Podkreślają również pilną potrzebę zajęcia się problemem przemocy u jej głównych korzeni, takich jak nierówności, ograniczające konstrukcje kulturowe i stereotypy związane z płcią, a także zintensyfikowania edukacji i podnoszenia świadomości na ten temat.

Komitet wzywa również do przyjęcia podejścia skoncentrowanego na ofiarach i do uwrażliwiania osób, które mają z nimi pierwszy kontakt. Przypomina również, że ponieważ tylko około jednej trzeciej ofiar przemocy ze względu na płeć zgłasza takie napaści, należy stworzyć dostępne systemy zgłaszania, takie jak telefony zaufania, aby ułatwić zgłaszanie i do niego zachęcać, a wielojęzyczne informacje na temat praw, kroków, które należy podjąć, ochrony i wsparcia powinny być łatwo dostępne. Ponadto przywódcy lokalni i regionalni UE opowiadają się również za ochroną migrantek i uchodźczyń oraz dzieci-migrantów i dzieci-uchodźców, ponieważ są one bardzo narażone na nadużycia, naruszanie ich praw i różne formy przemocy.

Jako dobrą praktykę autorka opinii (Donatella Porzi, radna z Włoch) podaje wprowadzenie specjalnej „ścieżki ofiar” stosowanej na przykład w Toskanii (i Brukseli) obejmującej pomoc medyczną w nagłych wypadkach, schronienie i usługi społeczne oraz działania następcze uwzględniające aspekt płci, a także łączącej usługi zdrowotne i społeczne z działaniami organów ścigania i prokuratury.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane