Prawo

Raport GUS - Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/ 2013

W 2012 r. w stosunku do 2003 r. wydatki jednostek samorządu terytorialnego na oświatę ogółem wzrosły o 86,6% w tym: wydatki województw - o 120%, samorządów powiatowych - o 72,5%, samorządów miast na prawach powiatu - o 107,2% oraz samorządów gmin – o 78,1%.

Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie1 (z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego) w 2012 r. wyniosły 61,7 mld zł, co stanowiło 3,9% PKB. Część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywanej szkołom za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, wyniosła 38,7 mld zł, ponadto oprócz tej subwencji z budżetu państwa przeznaczono 2,4 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Samorządy gminne swoje środki finansowe przeznaczyły głównie na szkoły podstawowe, podobnie samorządy miast na prawach powiatu, natomiast samorządy powiatowe i samorządy województw najwięcej swoich środków przeznaczyły na funkcjonowanie szkół zawodowych. Taki rozkład wynika z ustawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz struktury demograficznej.

 

Wiek

W 2012 roku liczba dzieci niemal wszystkich roczników objętych systemem oświaty była mniejsza niż w 2000 r. W latach 1995−2008 liczba dzieci w poszczególnych rocznikach „przedszkolnych” z roku na rok zmniejszała się, natomiast w 2009 roku rozpoczął się stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku 3−5 lat, a w 2010 roku − również sześciolatków. W 2012 r. było 1 654,5 tys. dzieci w wieku 3−6 lat to jest o 63,9 tys. (o 4,0%) więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba dzieci sześcioletnich w 2012 r. wyniosła 384,0 tys. (wzrost o 14,1 tys., tj. o 3,8% w porównaniu z rokiem poprzednim). Na skutek zmian w systemie oświaty oraz uzależnienia uczęszczania dzieci sześcioletnich do pierwszych klas szkół podstawowych od decyzji ich rodziców lub prawnych opiekunów w roku szkolnym 2012/2013 udział sześciolatków będących uczniami klas pierwszych nieznacznie spadł, osiągając wskaźnik 17,2% w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku.

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych kształciło się 5,3 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 14,1% ludności kraju. Ze względu na wychodzące z systemu oświaty ostatnie roczniki wyżu demograficznego, odsetek ten zmniejsza się i będzie się zmniejszać w kolejnych latach.

 

 

Wychowanie przedszkolne

W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 20,5 tys. (19,9 tys. w roku poprzednim) formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego: 9,8 tys. przedszkoli, 8,9 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,6 tys. punktów przedszkolnych.

W stosunku do roku 2011/2012 liczba placówek zwiększyła się o 2,8%, przy czym szczególny wzrost odnotowano w liczbie przedszkoli, których przybyło 472 (w tym o 155 na wsi) oraz punktów przedszkolnych, których liczba wzrosła o 218 placówek (o 106 na wsi). Przedszkola stanowiły 48,0% wszystkich placówek wychowania przedszkolnego. Większość przedszkoli zlokalizowana była w miastach (67,3%). Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych stanowiły 43,6% wszystkich placówek i dominowały na wsi (74,7% wszystkich oddziałów przedszkolnych).

Wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród dzieci 3-4-letnich w Polsce wynosił 59,3%. Podobnie jak w roku poprzednim najwięcej dzieci w tym wieku uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego, w województwach: opolskim – 71,3%, mazowieckim – 66,3% oraz śląskim – 65,6%.

TAGI: gus,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane