Dla radnych

Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2024–2029

Poradnik powstał z myślą o tym, aby wesprzeć radnych w wykonywaniu trudnych i odpowiedzialnych obowiązków w radzie, jej komisjach oraz kontaktach ze społecznością lokalną, pozwalający znajdować odpowiedzi na pytania i wątpliwości w gąszczu obowiązujących przepisów.

O zaufanie wyborców radni powinni zabiegać każdego dnia pełnienia swojej zaszczytnej funkcji. Kompetentni radni z dużym zasobem wiedzy, to sprawne funkcjonowanie rady i jej komisje podczas procedowania lokalnego prawa oraz prowadzenia kontroli.


Autorzy starali się, aby poradnik był użytecznym, praktycznym oraz podręcznym przewodnikiem po procedurach związanych z prawami i obowiązkami radnych, ich codzienną pracą nie tylko w radzie i komisjach, ale także w kontaktach z wyborcami.
Książka jest owocem pracy zespołu autorów, którzy na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pomagają radnym i urzędnikom samorządowym rozstrzygać trudne zagadnienia dotyczące prawnych, ekonomicznych oraz związanych z zarządzaniem ważnymi sferami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.


Poradnik pomoże radnym w wypełnianiu procedur przy obejmowaniu mandatu m.in. dotyczących ślubowania i przeprowadzenia pierwszej sesji, wyboru przewodniczącego, jego zastępców, powołania komisji. Autorzy omawiają prawa i obowiązki radnych podczas sesji i pracy na posiedzeniach komisji oraz inne istotne aspekty sprawowania mandatu. Wyjaśniają problemy związane
z dietami, zwrotem kosztów podróży, oświadczeniami majątkowymi, ograniczeniami nałożonymi wobec radnych przez tzw. przepisy antykorupcyjne.


Bardzo ważnymi rozdziałami poradnika są wszystkie przypadki zakazów nałożonych na radnych oraz ich małżonków przez ustawy ustrojowe (np. dotyczące zatrudnienia, pełnienia innych funkcji, zawierania umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowania innych zajęć i przyjmowania darowizn, posiadania akcji i udziałów itp.).


Niezwykle ważne będą kwestie związane z udzielaniem absolutorium i wotum zaufania na przełomie kadencji oraz w kolejnych latach.
Radni powinni poznać procedury dotyczące uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, przepisy rządzące gospodarką finansową gmin i powiatów, umieć korzystać z dostępu do informacji publicznej oraz poruszać się w przepisach regulujących wiele innych ważnych procedur związanych z zarządzaniem w j.s.t.


Poradnik dużo miejsca poświęca ochronie wizerunku radnego jako osoby publicznej, omawia prawo radnego do ochrony jego prywatności, co zważywszy na funkcjonujące media tradycyjne, a zwłaszcza nowe wykorzystujące internet, stawia przed nimi zupełnie nowe wyzwania.
 

Więcej informacji: TUTAJ

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane