Prawo

Podstawowe zasady wypełniania oświadczenia

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów formularza oświadczeń majątkowych należy wyjaśnić kilka kwestii natury ogólnej.

 

Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy osoby je składającej o swoim majątku. To znaczy, że w oświadczeniu podaje, zgodnie z prawdą, zupełnie, starannie i rzetelnie, jaki posiada majątek, czyniąc to poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk. Oświadczenie nie jest zeznaniem, jedynie przepisy ustaw samorządowych wprowadziły odpowiedzialność za podanie w nim nieprawdy lub zatajenie prawdy, tak jak za składanie fałszywych zeznań.

 

Wypełniając oświadczenie majątkowe należy pamiętać, że będzie ono ujawnione opinii publicznej, analizowane przez przyjmujących: przewodniczącego rady, wojewodę, a także urząd skarbowy. Za nieterminowe wypełnienie oświadczenia mogą nas spotkać dotkliwe sankcje - utrata mandatu. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy o swoim stanie majątkowym może spowodować nawet odpowiedzialność karną - art. 233 § 1 KK.

 

Starannie i kompletnie

Wypełniający oświadczenie powinien uczynić to:

·         starannie;

·         kompletnie i wyczerpująco;

·         zgodnie z zasadą („lepiej ujawnić więcej niż mniej”).

 

Dopełnienie powyższych wskazań nie jest zwykłą formalnością, zważywszy na wcześniejsze uwagi o sankcjach. Zgodność z prawdą danych zawartych w oświadczeniu będzie podstawowym kryterium jego badania, a podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy może być zakwalifikowane jako przestępstwo.

 

Aby uniknąć nieprzyjemności, należy być bardzo uważnym i starannym przy wypełnianiu oświadczenia. Staranne wypełnienie to zadbanie o szczegółowe odnotowanie w nim wszystkich składników majątku, źródeł dochodu, zadłużenia, itp. Oznacza również, że w oświadczeniu wszystkie wymagane przez prawo dane o stanie majątkowym powinny być podane w sposób dokładny i bezbłędny. Staranne wykonanie obowiązków związanych ze składaniem oświadczenia wymaga sumiennego ich potraktowania.

 

Nasze uwagi o staranności mają swoje znaczenie, ponieważ ewentualnie popełnione błędy lub inne nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach będą oceniane także z tego punktu widzenia. Wykazanie się starannością ma bowiem wpływ na zakres ewentualnej odpowiedzialności osoby składającej oświadczenie z błędami lub nieprawidłowe.

 

Oświadczenie majątkowe powinno być wypełnione w sposób zupełny. Oznacza to, iż każda z rubryk powinna być wypełniona w sposób całkowity, w pełni, kompletnie, obejmując absolutnie wszystko, czego wymaga się w danym punkcie. Pamiętajmy, że jeśli jakaś rubryka oświadczenia nie ma w naszym przypadku zastosowania (np. nie posiadamy gospodarstwa rolnego) wówczas należy wpisać „nie dotyczy”.

 

Nie pozostawiamy więc niewypełnionych (pustych) rubryk! Nie należy również stawiać tam innych znaków graficznych wskazujących, że rubryka ta nie podlega wypełnieniu.

 

O czym należy pamietać?

 Ponadto składając oświadczenie nie można zapomnieć, iż:

·         w oświadczeniu podajemy majątek odrębny składającego oświadczenie oraz objęty małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie obejmuje także wierzytelności pieniężne oraz dotyczy majątku posiadanego w kraju i za granicą;

 

·         trzeba złożyć oświadczenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz kopię PIT-u;

 

·         należy podpisać dokumenty i opatrzyć je datą, aby nie było żadnych wątpliwości, iż poszczególne strony zostały wypełnione przez składającego oświadczenie (wpisywanie komputerowe lub maszynowe), należy parafować każdą stronę oświadczenia i PIT;

 

·         do oświadczenia majątkowego nie ma obowiązku dołączania jakichkolwiek dokumentów źródłowych dotyczących stanu majątkowego, np. wycen nieruchomości, wyciągów z ksiąg wieczystych lub kont, zaświadczeń, umów, aktów notarialnych, itp.

 

Oświadczenie majątkowe składa się wg stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. Jest to więc, poza wyjątkami, które będą wyraźnie zaznaczone dalej (np. informacja o uzyskiwanych dochodach w ciągu roku), „fotografia” stanu posiadania gotówki, nieruchomości i ruchomości, akcji i udziałów, zobowiązań, wierzytelności pieniężnych itp. na ostatni dzień ubiegłego roku.

 

Brak konieczności dokonywania wyceny

Określenie wartości majątku nie oznacza konieczności dokonywania wycen przez rzeczoznawców składników majątku ruchomego lub nieruchomości. Możemy powołać wartości z wycen, jeżeli są one aktualne. W przeciwnym razie należy według własnej, najlepszej wiedzy, wykorzystując np. informacje z rynku obrotu podobnymi dobrami (np. ogłoszenia prasowe), dochowując staranności w tym zakresie, dokonać samodzielnego oszacowania wartości nieruchomości lub ruchomości. Naszym zdaniem, szacunkowe wyceny powinny w jak największym stopniu odzwierciedlać wartość rynkową składników majątku na 31 grudnia.

 

Oświadczenia majątkowe są jawne. Zdecydował o tym sam ustawodawca. Nie ma więc mocy prawnej oświadczenie dołączone do oświadczenia majątkowego, iż składający je nie wyraża zgody na jego publikację. Oświadczenie majątkowe, niezależnie od braku zgody osoby zainteresowanej, podlega publikacji.

Czytaj także:

 

Zasady przyjmowania oświadczeń

 

Wzory oświadczeń majątkowych

 

Zasady analizy oświadczeń majątkowych

 

Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego

 

Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w BIP

 

Przechowywanie oświadczeń majątkowych

 

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego

 

Majątek wspólny i odrębny w oświdczeniach majątkowych

 

Środki pieniężne

 

 

Nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

 

 

Inne dochody w oświadczeniu majątkowym

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane