Prawo

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego

Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Ten obowiązek dotyczy również na podst. art. 33 ( j.w.) doradców i asystentów.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Ten obowiązek dotyczy również na podst. art. 33 ( j.w.) doradców i asystentów. Zauważyć należy, że do złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie ustaw ustrojowych zobowiązania są także wójt, zastępca wójta, członek zarządu powiatu, sekretarz i skarbnik gminy, powiatu, województwa, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty, marszałka (art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa).

Tylko na żądanie kierownika

Warto w tym miejscu zauważyć, iż cytowany przepis art. 32 ust. 1 nie przewiduje konieczności składania takich oświadczeń przy nawiązaniu stosunku pracy. W poprzednio obowiązującej ustawie o pracownikach samorządowych ustawodawca stanowił jedynie lakonicznie, że pracownicy samorządowi są zobowiązani złożyć oświadczenie majątkowe na wniosek kierownika urzędu (art. 19 poprzednio obowiązującej stawy). Ustawa nie określała więc ani zakresu takiej informacji, ani też konsekwencji jej niezłożenia.

Oświadczenie o stanie majątkowym składane jest przez pracownika obecnie według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 141, poz. 1591, z późn. zm.) dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Zasady

Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy osoby je składającej o jej majątku. To znaczy, że w oświadczeniu osoba ta podaje, zgodnie z prawdą, zupełnie, starannie i rzetelnie, jaki posiada majątek, czyniąc to poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk.

Pracownik składający oświadczenie jest zobowiązany do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk wzoru formularza. Aby uniknąć nieprzyjemności, należy być bardzo uważnym i starannym przy wypełnianiu oświadczenia. Staranne wypełnienie to zadbanie o szczegółowe odnotowanie w nim wszystkich składników majątku, źródeł dochodu, zadłużenia itp. Oznacza również, że w oświadczeniu wszystkie wymagane przez prawo dane o stanie majątkowym powinny być podane w sposób dokładny i bezbłędny. Staranne wykonanie obowiązków związanych ze składaniem oświadczenia wymaga sumiennego ich potraktowania.

Oświadczenie majątkowe powinno być wypełnione w sposób zupełny. Oznacza to, iż każda z rubryk powinna być wypełniona w sposób całkowity, w pełni, kompletnie, obejmując absolutnie wszystko, czego wymaga się w danym punkcie wzór oświadczenia. Jeśli jakaś rubryka oświadczenia nie ma zastosowania w konkretnym przypadku (np. pracownik nie posiada gospodarstwa rolnego) wówczas musi wpisać „nie dotyczy”. Nie powinien zostawić niewypełnionych (pustych) rubryk. Nie należy również stawiać tam innych znaków graficznych wskazujących, że rubryka ta nie podlega wypełnieniu.

Pracownik składający oświadczenie majątkowe obowiązany jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Poza tym musi pamiętać, że oświadczenie dotyczy zarówno majątku posiadanego w kraju jak i zagranicą oraz że obejmuje również wierzytelności pieniężne.

Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonuje kierownik jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony (art. 32 ust. 2 ups). To także nowość w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane