Prawo

Opodatkowanie gruntów kolejowych - zmiany od 1 stycznia

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która precyzuje opodatkowanie gruntów kolejowych.

Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), w kwestii zwolnienia gruntów kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), zwanej dalej „u.t.k.”.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmują grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są wykorzystywane do przewozu osób, lub infrastruktura kolejowa tworzy linie kolejowe szerokotorowe, lub infrastruktura kolejowa stanowi infrastrukturę nieczynną.
Drugi punkt w zakresie tego zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej wykorzystywanych do prowadzenia działalności innej niż kolejowa.

Jednocześnie wyklucza się możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.t.k., lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu załącznika nr 2 ust. 2 i 3 do u.t.k.
O takie zapisy od lat zabiegał m.in. Związek Miast Polskich. "Udało się to dzięki zaangażowaniu wielu osób, m.in. Zygmunta Frankiewicza, prezesa ZMP oraz Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP. Było to możliwe również dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzeja Bittela" - informuje biuro ZMP.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Z danych resortu infrastruktury wynika, że zmiany będą dotyczyć niemal 1891 gmin, na których obszarze znajduje się infrastruktura kolejowa. 


Źródło: prezydent.pl, ZMP
Fot. PKP PLK

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane