Prawo

Ograniczenie czasu pracy placówek handlowych

Rada gminy nie może ograniczać czasu pracy placówek gastronomicznych ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku. Służą temu inne instrumenty prawne i niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu delegacji ustawowych z art. XII § 1 ustawy Przepisy wprowadzające kodeks pracy.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy. W uchwale ustalono dni i godziny otwierania tych placówek i przylegających do nich ogródków kawiarnianych w dni powszednie, niedziele i święta, z wyłączeniem stacji paliw, hoteli i moteli czynnych całą dobę oraz z wyłączeniem dni, w których w tych zakładach organizowane są wesela, studniówki, zabawy sylwestrowe oraz uroczystości rodzinne.  Prokurator rejonowy wniósł skargę na powyższą uchwałę rady gminy, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Zarzucił jej naruszenie przepisów art. XII § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy, polegające  na określeniu maksymalnych godzin granicznych otwierania i zamykania tego typu placówek na terenie gminy. Zdaniem skarżącego  uchwała ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz narusza zasadę równości wobec prawa. W odpowiedzi wójt wniósł o oddalenie skargi. Sąd przyznał jednak rację prokuratorowi i uchylił zaskarżoną uchwałę.

 

Sąd podniósł, że w uzasadnieniu projektu uchwały, jako przyczyny jej podjęcia wymieniono wolę takiego ustalenia czasu pracy powyższych placówek, który będzie uwzględniać zarówno interesy klientów tych placówek, jak i oczekiwania przedsiębiorców oraz interes osób mieszkających w ich pobliżu. Z protokołu obrad rady gminy wynika jednak, że radni podejmując uchwałę powoływali się również na chęć spełnienia oczekiwań mieszkańców, na problem z nadużywaniem alkoholu i wynikłymi z tego nocnymi rozbojami i zakłócaniem ciszy, a także z młodzieżą nadużywającą alkoholu. Natomiast w odpowiedzi na skargę organ podkreślił, że celem podjęcia uchwały nie było uregulowanie kwestii związanych z porządkiem publicznym czy sprzedażą alkoholu, a jedynie dopełnienie obowiązku z art. XII § 1 ustawy Przepisy wprowadzające kodeks pracy. Sąd uznał, że uchwała podjęta przez radę gminy wykracza poza delegację ustawową wymienioną w przepisie.

 

Ograniczenie niezgodne z prawem

 

Niezgodne z prawem jest ograniczenie, w uchwale wydanej na podstawie art. XII § 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające kodeks pracy, czasu pracy niektórych placówek ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku (wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 4 czerwca 2004 r., II SA/Op 10/04, oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2000 r., II SA/Gd 93/00, w których sąd uznał, że rada gminy nie może na podstawie art. XII § 1 regulować godzin otwierania i zamykania placówek handlowych czy gastronomicznych ze względu na ochronę porządku publicznego), czy też np. ze względu na chęć ograniczenia dostępności alkoholu. Tym celom służą bowiem zupełnie inne instrumenty prawne, za niedopuszczalne zaś należy uznać wykorzystywanie do tego celu upoważnienia z art. XII § 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające kodeks pracy. W zakresie zapewnienia porządku samodzielną podstawę prawną do stanowienia przepisów porządkowych stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, a kwestię przeciwdziałania alkoholizmowi reguluje ustawa z 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i stanowione na jej podstawie akty prawa miejscowego.

 

Sąd uznał za wykraczające poza ramy upoważnienia ustawowego określonego w powyższym przepisie argumenty przywołane w trakcie dyskusji nad projektem uchwały, dotyczące zamykania lokali gastronomicznych na czas niedzielnych nabożeństw.

 

(Wyrok WSA w Krakowie z 14 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1616/12)

TAGI: orzeczenie, rada gminy,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane