Dla radnych

Ocena prawidłowości wydatków

fot. Pixabay

Dla formalnej oceny prawidłowości planu wydatków oraz limitu zobowiązań na dane przedsięwzięcie nie mają znaczenia oszczędności spodziewane oraz kalkulowane w toku wykonywania prac. Zmiana wartości prac musi wynikać np. z aneksowej umowy.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Uchwałą organ stanowiący dokonał zmniejszenia limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na jedno z wieloletnich przedsięwzięć.

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2021 r. poz. 305 ze zm., dalej: u.f.p.) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4 i 5 u.f.p.w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Ponadto, przedsięwzięcia wieloletnie podlegają dodatkowej ochronie, wynikającej z art. 231 ust. 1 u.f.p., zgodnie z którym zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego JST, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Badanie nadzorcze wykazało, że w omawianej sprawie naruszone zostały: art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 226 ust. 3 pkt 5 i art. 231 ust. 1 u.f.p., poprzez określenie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięcie wieloletnie w wysokości uniemożliwiającej realizację zadania, tj. w wysokości niższej niż wynikająca z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p.poprzez wykazanie limitu wydatków na przedsięwzięcie w wysokości niezgodnej z planem wydatków wynikającym z uchwały budżetowej. W związku z faktem, że zmiana wartości prac nie wynikała z np. aneksowanej umowy zawartej w wykonawcą, a tylko i wyłącznie z woli organów gminy, organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 26 lipca 2023 r. nr XXVII/65/2023

TAGI: budżet jst, budżet,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane