Dla radnych

Obowiązkowe dodatkowe kryteria przydziału lokali

fot. Pixabay

Jeżeli ustawodawca proponuje podanie innych kryteriów przydziału lokali niż te zawarte w przepisie, to rada miasta zobligowana jest zamieścić je w uchwale.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową. Jako podstawę prawną wskazała m.in. art. 22d ust. 2 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (DzU z 2023 r. poz. 788, ze zm., dalej: ustawa).

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Rada nie wypełniła bowiem delegacji ustawowej wynikającej z art. 22d ust. 2, ponieważ ustalone w kryteria naboru wniosków stanowiły dosłowne powtórzenie treści art. 22d ust. 4 zd. 1 i art. 22d ust. 1 ustawy, bez wskazania innych, dodatkowych kryteriów. Zdaniem organu nadzoru oczywiste jest, że ustawodawcy w art. 22d ust. 2 ustawy chodziło o inne kryteria niż te, które on sam wskazał.

Ponadto nie można było uznać za wypełnienie delegacji ustawowej (zawartej w art. 22d ust. 2 ustawy) zapisu uchwały, zgodnie z którym pierwszeństwo w dostępie do lokali będących przedmiotem uchwały mają osoby będące aktualnie najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jest on sprzeczny z art. 22d ust. 4 ustawy przewidującym, że najemcą lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego jest osoba nieposiadająca, w dniu objęcia lokalu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Polski. Z kolei informacje zawarte w rozdziale dotyczącym trybu naboru wniosków oraz listy najemców stanowiły przekroczenie zakresu delegacji ustawowej z art. 22d ust. 2 ustawy, ponieważ dotyczyły trybu naboru wniosków, a nie kryteriów uprawniających osobę fizyczną do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 18 marca 2024 r., nr PN-IV.4131.7.2024.MS

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane