Dla radnych

Obowiązek zamieszczenia zasad udzielania dotacji

fot. Pixabay

Organ stanowiący powinien w akcie prawa miejscowego zawrzeć regulacje dotyczące zasad udzielania dotacji na każdym etapie wyboru zadań do dofinansowania. Determinuje to konieczność prawnego uregulowania zasad ich udzielania także w zakresie naboru.

Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie powiatu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Jak zauważył organ nadzoru, rada określając zasady udzielania dotacji nie uregulowała etapu dotyczącego składania i rozpatrywania wniosków o jej udzielenie przez podmioty, do których uchwała jest adresowana.

Art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2016 r. poz. 1887) stanowi materialnoprawną podstawę do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace, o których mowa w tym przepisie, w tym dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z tym organ stanowiący JST, dysponując kompetencją ustawową do określania zasad udzielania dotacji celowej, powinien w akcie prawa miejscowego zawrzeć regulacje dotyczące zasad ich udzielania na każdym etapie wyboru zadań do dofinansowania. Determinuje to konieczność prawnego uregulowania zasad udzielania dotacji także w zakresie naboru wniosków. W przeciwnym razie potencjalni beneficjenci mogą być zaskakiwani takimi działaniami organu wykonawczego, jak unieważnienie dokonanego już wyboru czy odwołanie wyboru uzupełniającego wyłącznie na podstawie ogłoszenia, bez wskazania konkretnej podstawy prawnej takiego działania, według całkowicie swobodnego uznania.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 26 września 2023 r. nr XXVII/1181/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane