Dla radnych

Nieobecność usprawiedliwiona, ale diety nie będzie

fot. Pixabay

Dieta przyznawana radnemu stanowi rekompensatę z tytułu utraconych przez niego zarobków, przez co nie może być traktowana jak świadczenie pracownicze, czyli wynagrodzenie. Takie okoliczności, jak urlop wypoczynkowy, okolicznościowy czy choroba lub inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność nie mogą stanowić podstawy wypłacenia diety.

Rada miasta podjęła uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Jako podstawę prawną wskazano: art. 25 ust. 4, 6, 7, 8, 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządach gminnych (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (DzU z 2021 r. poz. 1974) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (DzU z 2000 r. nr 66, poz. 800, ze zm.).

W uchwale rada wskazała, że za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji rady dietę pomniejsza się o 10 proc. Przepisu tego nie stosuje się jednak w przypadku, gdy nieobecność usprawiedliwiona jest realizacją innych obowiązków radnego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Dieta nie przysługuje, jeżeli radny nie realizował zadań w danym miesiącu kalendarzowym z przyczyn innych niż ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa jako usprawiedliwiające nieobecność pracownika urzędu gminy w pracy.

Jak zauważył organ nadzoru, dieta ma charakter świadczenia kompensacyjnego – stanowi rekompensatę z tytułu utraconych przez radnego zarobków, przez co nie może być traktowana jak świadczenie pracownicze, np. wynagrodzenie. Tym samym takie okoliczności jak urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy czy choroba lub inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność – nie mogą stanowić podstawy wypłacenia diety.

W związku z tym organ nadzoru orzekł nieważności uchwały w zakresie wyrazów „nieusprawiedliwionej” oraz „usprawiedliwionej” widniejących w postanowieniach zawartych w dokumencie.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 29 lutego 2024 r. nr NP-III.4131.1.60.2024.8

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane