Prawo

Nie tylko organ władzy publicznej udostępnia informacje

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej nie są wyłącznie władze publiczne, ale również podmioty wykonujące zadania publiczne, nie będące organami władzy publicznej, nawet jeżeli posiadają informację, której same nie wytworzyły, ale wykorzystują je w wykonywaniu tych zadań.

Małżeństwo wystąpiło do spółki akcyjnej w G. o udostępnienie kserokopii decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych na działkach położonych w miejscowości S. i stanowiących ich własność. W związku z tym, że nie otrzymali żadnej odpowiedzi, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność spółki w G., polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej na ich wniosek w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy.

W odpowiedzi spółka podniosła, że żądanie udostępnienia dokumentów oraz decyzji administracyjnych dotyczących budowy linii nie mieści się w kategoriach informacji publicznej, bo dokumentacja związana z budową i eksploatacją linii objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a decyzjami administracyjnymi dotyczącymi budowy linii dysponują organy, które je wydawały, i to one – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – zobowiązane są do ich udostępnienia.

Innego zdania był sąd, który skargę uwzględnił i nakazał spółce wydać informację publiczną w ciągu 14 dni.

 

 

Co to jest informacja publiczna?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, która podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (wyrok NSA z 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02).

Ponadto sąd dodał, że informacją publiczną są zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (zob. wyrok WSA w Warszawie z 16 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 721/08, LEX nr 423325).

 

Spółka energetyczna wykonuje zadania publiczne

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy, zobowiązane do udzielenia informacji publicznej sa nie tylko władze publiczne, lecz również podmioty wykonujące zadania publiczne, nie będące organami władzy publicznej. W świetle treści art. 3 pkt 25 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne spółka, o której mowa w orzeczeniu, jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym. Ponadto obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego wymienia art. 9c ust. 3 Prawa energetycznego. Działalność przedsiębiorstwa energetycznego w tym zakresie dotyczy spraw publicznych w rozumieniu art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym sąd uznał, że przedsiębiorstwo energetyczne, jakim jest spółka akcyjna w G., wykonuje zadania publiczne i w rozumieniu art. 4 ustawy jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok WSA w Gdańsku z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Gd 129/13

TAGI: orzeczenie,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane