Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju proponuje zmniejszyć ilość regulacji

Obecne przepisy nie przewidują możliwości umorzenia z urzędu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych. Dlatego w pierwszym pakiecie deregulacyjnym proponujemy wprowadzenie takiego rozwązania – mówi dr Mariusz Filipek, pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało w kwietniu do konsultacji projekt ustawy dotyczącej deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego. W jakim stopniu zaproponowane zmiany dotyczyć będą samorządów?

Zmniejszenie ilości zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i urzędów. Przechodząc do konkretów – proponujemy rozstrzygnąć w przepisach, że prokurent nie będzie musiał przedkładać w postępowaniu administracyjnym dokumentu prokury, jeśli jego umocowanie wynika z powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego (głównie KRS). Urząd będzie mógł sam to umocowanie zweryfikować. Brak pieczątki na piśmie lub wniosku, a także brak dołączonego do pisma lub wniosku wydruku komputerowego aktualnych lub pełnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS lub CEIDG, nie będzie stanowić braku formalnego i nie będzie powodem stwierdzenia, że pismo lub wniosek są niekompletne.

Pozostając przy konkretach. Na co jeszcze mogą liczyć urzędy?

Proponujemy wprowadzenie możliwości umarzania należności z tytułu kar administracyjnych. Obecne przepisy nie przewidują możliwości umorzenia z urzędu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych, w stosunku do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego. Ponadto organy administracji publicznej będą mogły w sposób odformalizowany, tj. bez wszczynania oficjalnego postępowania, wystąpić do przedsiębiorcy z prośbą o wyjaśnienie jakiejś sprawy (np. o odniesienie się do informacji z tzw. donosu), bądź dać mu nieformalne ostrzeżenie. Brak reakcji ze strony przedsiębiorcy nie będzie rodził dla niego negatywnych konsekwencji. Natomiast jeśli przedsiębiorca zareaguje, może okazać się, że wątpliwości zostaną wyjaśnione poza sztywnymi procedurami administracyjnymi, co będzie ułatwieniem zarówno dla niego, jak i samej firmy.

Ważnym zagadnieniem dla samorządów są inwestycje, a w szczególności współpraca z przedsiębiorcami. Na jakie zmiany mogą liczyć strony postępowań administracyjnych?

Rozszerzony zostanie katalog inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia. Dojdzie do uproszczenia i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszania obciążeń dla inwestorów, aby zachęcić inwestorów do realizacji nowych inwestycji. Jest to szczególnie istotne w kontekście przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i rozwój odnawialnych źródeł energii. Innym z proponowanych rozwiązań jest przekazywanie stronie postępowania decyzji administracyjnych w formie hybrydowej z rozbudowanymi załącznikami, tj. główna treść decyzji udostępniana będzie na papierze, zaś załączniki – w formie elektronicznej.

Jak proponowane zmiany wpłyną na relacje urząd – przedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorców może zainteresować skrócenie maksymalnego czasu kontroli z 12 do 6 dni. Ponadto będą oni otrzymywali przed kontrolą listę, która umożliwi im odpowiednie przygotowanie się i przyspieszy oraz usprawni jej przeprowadzenie. Rozwiązanie to będzie korzystne zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy.

Czy możemy się spodziewać zmniejszenia skali przewlekłości postępowań?

Proponujemy zobowiązanie organu I instancji do zastosowania się do decyzji organu odwoławczego. Rozwiązanie ma na celu związanie organu I stopnia wytycznymi organu II stopnia, jeżeli ten drugi uchylił decyzję pierwszego i nakazał ponowną analizę sprawy. Do tej pory brak tego związania skutkował wydawaniem ponownej decyzji o niezmienionej treści i tworzeniem długotrwałego, czasem nawet wieloletniego procesu wydawania i uchylania kolejnych decyzji w ramach dwuinstancyjnej procedury administracyjnej. Zaproponowana zmiana ma skrócić ten proces. Przepisy zachęcać będą również do mediacji i koncyliacji. Doprecyzowaliśmy przepisy dotyczące spraw, w których może być prowadzona mediacja administracyjna oraz pouczeń o mediacji w postępowaniu administracyjnym, aby strony mogły dowiedzieć się o możliwości korzystania z mediacji oraz zaletach tego rozwiązania.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane