Prawo

Konsultowanie statutu sołectwa

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw reguluje uchwała rady gminy. Jeżeli przewiduje ona cztery etapy konsultacji, to wszystkie one muszą być spełnione łącznie.

15 października 2012 r. Rada Gminy Lubiewo podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lubiewo. Wojewoda wystąpił do przewodniczącego rady o informacje na temat daty i wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie opisywanego statutu. W odpowiedzi przewodniczący poinformował, że konsultacje odbywały się w następujący sposób:

1) 3 września 2012 r. zamieszczono informację w gablocie sołectwa Lubiewo o rozpoczętych konsultacjach oraz o tym, że projekt statutu znajduje się w biurze sołtysa,


2) 6 września 2012 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lubiewo, podczas którego sołtys poinformował mieszkańców o projekcie statutu i odpowiadał na pytania mieszkańców dotyczące konkretnych zapisów,

3) 28 września 2012 r. radni obecni na sesji Rady Gminy otrzymali projekt statutu,

4) 29 września 2012 r. projekt statutu został wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy Lubiewo.

Przewodniczący wyjaśnił, że projekt statutu sołectwa nie został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubiewo. Ponadto stwierdził, że opinie rad sołeckich zostały zebrane przez właściwych sołtysów, w tym przez sołtysa sołectwa Lubiewo.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy Lubiewo reguluje stosowna uchwała rady gminy. Zgodnie z § 3 tej uchwały konsultacje odbywają się przez:

1) wyłożenie projektów statutów do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, Biuro Rady Gminy, pokój nr 7,

2) wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u sołtysów gminy Lubiewo lub w uzgodnieniu z sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej, w celu udostępnienia ich mieszkańcom,

3) zamieszczenie projektów statutów w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubiewo,

4) zebranie opinii rad sołeckich.

W związku z tym dla prawidłowego przeprowadzenia konsultacji należy spełnić łącznie cztery warunki wymienione w § 3 pkt 1–4. Mając na uwadze pisma przewodniczącego rady, organ nadzoru stwierdził, że brak zamieszczenia projektu statutu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubiewo skutkuje niewypełnieniem normy prawnej wskazanej w § 3 pkt 3.

TAGI: sołectwo,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane