Prawo

Komisję konkursową na dyrektora szpitala powołuje rada powiatu

Kompetencje do powołania komisji konkursowej w sprawie powołania dyrektora szpitala, wynikające z ustawy o działalności leczniczej, należą do organu stanowiącego, czyli rady powiatu, nie zaś do organu wykonawczego powiatu, jakim jest zarząd.

Zarząd powiatu postanowił 16 stycznia o odwołaniu dyrektora SPZOZ, jednocześnie powierzając wykonanie uchwały staroście. Ten wypowiedział dotychczasowemu dyrektorowi A.M. kontrakt menedżerski, po czym powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora SPZOZ na czas określony do czasu powołania nowego dyrektora w drodze konkursu. 25 lutego zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ. W § 1 uchwały postanowiono o składzie osobowym Komisji Konkursowej, wskazując jako przewodniczącego Komisji A.W. oraz wymieniając 4 jej członków.

Z postępowaniem zarządu powiatu nie zgodził się wojewoda. Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wezwał więc radę powiatu do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie naruszenia prawa przez działania zarządu.  Wskazał więc m.in., by rada niezwłocznie powołała dyrektora SPZOZ. W uzasadnieniu dodał, że powierzenie obowiązków dyrektora A.M. było niezgodne z ustawą o działalności leczniczej – brak było procedury konkursowej. Ponadto działania starosty podjęte były w sytuacji, gdy w SPZOZ działał przewidziany w statucie SPZOZ zastępca dyrektora ds. świadczeń zdrowotnych, który mógł szpitalem kierować do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Jego zdaniem kompetencje do powołania komisji konkursowej posiada wyłącznie rada powiatu, nie zaś jego zarząd.

W końcu wojewoda wniósł skargę na uchwałę zarządu powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej. WSA w Opolu przyznał rację wojewodzie i stwierdził nieważność uchwały.

 

 

Kto założył szpital?

Podczas badania sprawy sąd wskazał, że stosownie do treści § 3 statutu SPZOZ, jest on podmiotem leczniczym będącym samodzielną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, podległą i nadzorowaną przez radę powiatu, która zgodnie z § 5 statutu jest też organem założycielskim tej jednostki. W myśl art. 49 ustawy o działalności leczniczej, kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą wyłania się w drodze konkursu (ust. 1 pkt 1). Konkurs na to stanowisko ogłasza podmiot tworzący (ust. 2). Natomiast według legalnej definicji wynikającej z art. 2 ust. 1 pkt 6 omawianej ustawy, przez podmiot tworzący należy rozumieć podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej.

 

Konkurs

Koncentrując się na kwestii konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, określonej w art. 49 ustawy o działalności leczniczej, sąd podniósł, że szczegółowe regulacje dotyczące postępowania konkursowego zawarte zostały w wydanym na podstawie delegacji wynikającej z ust. 9 tego przepisu rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DzU z 2012 r. poz. 182), zwanego dalej również rozporządzeniem wykonawczym, które w § 3 przewiduje, że konkurs na stanowisko kierownika przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot (ust. 1), natomiast powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe (ust. 3). W myśl definicji wynikającej z § 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego, przez właściwy podmiot rozumie się podmiot tworzący albo kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

 

Po rozpatrzeniu sprawy WSA uznał, że powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ należało do rady powiatu, stąd zarząd powiatu podejmując zaskarżoną uchwałę wkroczył w kompetencje przypisane dla rady, co implikuje negatywną ocenę legalności tego aktu.

 

Wyrok WSA w Opolu z 19 września 2013 r., sygn. akt II SA/Op 245/13

TAGI: orzeczenie,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane