Dla radnych

Gmina wymieni nie swoje oświetlenie

fot. Pixabay

Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała środki finansowe z programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” na wymianę oświetlenia ulicznego (opraw), które jest własnością podmiotu zewnętrznego. Czy w związku z tym może sfinansować koszty wymiany oświetlenia na nie swoim majątku, mając zawartą z tym podmiotem umowę dzierżawy infrastruktury oświetleniowej, na której będą wymieniane oprawy w ramach programu?

W ocenie RIO możliwość taka nie jest wykluczona, aczkolwiek z uwagi na charakter finansów publicznych, wynikający w szczególności z art. 44 i 216 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), jest istotnie ograniczona. Poza naturalną koniecznością posiadania przez gminę tytułu prawnego do dysponowania modernizowanym mieniem, najważniejszym warunkiem dopuszczalności inwestycji, z którą wiąże się dokonywanie nakładów na cudzy majątek, jest występowanie interesu finansowego gminy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli korzyści, jakie uzyska gmina w wyniku przeprowadzenia inwestycji, do których zalicza się obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gminę w związku z realizacją jej zadań własnych, przewyższą poniesione przez gminę wydatki, z uwzględnieniem w szczególności rozliczeń z tytułu poczynionych nakładów czy ewentualnej odpłatności za prawo do dysponowania mieniem, potencjalnego wzrostu kosztów poboru energii biernej czy wydatków na jej kompensowanie. W treści umowy powinny zostać uwzględnione zasady wzajemnych rozliczeń poczynionych nakładów inwestycyjnych z właścicielem sieci.

 

Wyjaśnienie RIO w Szczecinie nr K.43.17.2024

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane