Dla radnych

Gmina nie zawsze decyduje o przystankach

fot. Pixabay

W przypadku przystanków położonych poza granicami administracyjnymi miast ustawodawca wprowadził procedurę, która nie przewiduje obowiązku uzgadniania zasad korzystania z przystanków z właścicielem lub zarządzającym, a jedynie obowiązek poinformowania właściwej gminy o uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia przewozu i doręczenia rozkładu jazdy. W związku z tym gmina nie może nałożyć na przewoźnika obowiązku uzgodnienia kursowania komunikacji.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 poz. 40) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2022 poz. 1343 i poz. 2666, dalej: uptz). W uchwale określiła warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Znalazła się tam informacja, że przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany liczby przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia.

Jak zauważył organ nadzoru, w przypadku przystanków położonych poza granicami administracyjnymi miast ustawodawca wprowadził procedurę, która nie przewiduje obowiązku uzgodnienia zasad korzystania z przystanków z właścicielem lub zarządzającym, a jedynie obowiązek poinformowania właściwej gminy o uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia przewozu i doręczenia rozkładu jazdy oraz schematu połączeń komunikacyjnych przed rozpoczęciem przewozów, a także informowania o dokonywanych zmianach (art. 32 ust. 6 uptz). Wymienione w uchwale przystanki na terenie gminy były położone poza granicami administracyjnymi miast, a więc wprowadzenie przez organ uchwałodawczy regulacji „w ramach posiadanego uzgodnienia” stanowiło istotne naruszenie art. 32 ust. 6 uptz.

W uchwale znalazła się również informacja, że w przypadku niestosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, gmina może cofnąć zgodę na korzystanie z nich. Jak zauważył organ nadzoru, w przypadku przystanków położonych poza granicami administracyjnymi miast ustawodawca nie przewidział obowiązku uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków z właścicielem lub zarządzającym (art. 32 ust. 6 uptz). Ponadto w art. 35 ust. 4 pkt 3 uptz wskazano, że to organizator, a nie właściciel lub zarządca przystanku, w drodze decyzji administracyjnej cofa potwierdzenie zgłoszenia przewozu w przypadku rażącego naruszenia zasad korzystania z przystanków. W ocenie organu nadzoru, właściciel lub zarządzający przystankiem nie ma uprawnienia do wydawania zgody na korzystanie z przystanków, a w związku z tym także kompetencji do jej cofania.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 1 lutego 2023 r.nr PN-II.4131.7.2023.AK

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane