W samorządach

Dzienny opiekun potrzebny od zaraz!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej apeluje do samorządów o zatrudnianie dziennych opiekunów.

W dobie stale rosnących kosztów życia, kiedy drożeje niemal wszystko, a paradoksalnie jedynym taniejącym dobrem okazuje się benzyna do samochodów, na które coraz mniej nas stać, utrzymanie rodziny staje się syzyfowym wyzwaniem – „od pierwszego do pierwszego”. Dla rodziców posiadających małe dzieci w wielu przypadkach wyłuskanie, z już mocno skurczonego domowego budżetu, pensji dla niani staje się niemożliwe. Dla takich rodzin gminy zatrudniają dziennych opiekunów – a właściwie zatrudniać powinny, bo instytucja ta jest jeszcze w Polsce mało popularna. O zwiększenie zainteresowania tą formą opieki w gminach apeluje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kim jest dzienny opiekun?

 

Dziennym opiekunem, zgodnie z art. 39 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może zostać osoba dająca rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, która nie została nigdy pozbawiona władzy rodzicielskiej, jak również władza ta nie została jej zawieszona ani ograniczona. Ponadto osoba, która nie pracowała przez okres co najmniej 12 miesięcy z dziećmi do lat 3 (bezpośrednio przed podjęciem pracy jako dzienny opiekun), zobowiązana jest odbyć 160-godzinne szkolenie. Opiekun posiadający kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela wczesnoszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego odbywa 40-godzinne szkolenie uzupełniające.

 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę we własnym lokalu (jeżeli zapewnia on bezpieczną opiekę nad dzieckiem) lub udostępnionym przez gminę. Gmina może taki lokal również wyposażyć. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci, jeśli jednak w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie trojgiem dzieci (art. 38 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3).

 

Jak zatrudnić?

 

Gmina chcąc zatrudnić dziennego opiekuna rozpisuje otwarty konkurs, po zbadaniu zapotrzebowania na tą formę opieki na swoim obszarze lub jeśli ze strony rodziców zgłaszane jest wyraźne zapotrzebowanie i chęć skorzystania z tej instytucji. Władze gminy same ustalają warunki konkursu jednak niedopuszczalne jest by warunkiem wzięcia w nim udziału było ukończenie szkolenia dla dziennego opiekuna. Natomiast możliwe jest określenie warunków w ten sposób, by osoby chcące podjąć się takie pracy przedstawiły świadectwo ukończenia takiego szkolenia tuż przed podjęciem pracy, ale już po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu. Gmina, która zdecyduje się na zatrudnianie dziennych opiekunów – dobrze by było ich więcej, ze względu na możliwości zastępstw i zachowania ciągłości opieki – zobowiązana jest prowadzić wykaz dziennych opiekunów, zawierający ich imiona i nazwiska. Wykaz jest jawny i powinien być opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Korzyści z zatrudnienia dziennego opiekuna wg. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

- jest to najprostsza forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zależności od wieku dzieci dzienny opiekun może mieć pod opieką do 3-5 dzieci);

- bardzo krótki czas zorganizowania instytucji (głównym wymogiem jest przeszkolenie dziennego opiekuna i jego niekaralność, nie ma warunków lokalowo-sanitarnych);

- szeroki zakres swobody regulowania warunków pracy dziennego opiekuna i sprawowania opieki;

- gmina ma możliwość elastycznego ustalania czasu i okresu sprawowania opieki (czas i okres opieki może być dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziców i możliwości gminy);

- tworzenie sieci lub zespołów dziennych opiekunów (pozwala na wzajemne zastępstwa w przypadku, np. choroby, urlopu i powoduje, że rodzic nie jest ograniczany czasem pracy jednego opiekuna);

- niższe koszty dla gmin (mniejsze niż żłobek i klub dziecięcy), nie ma nakładów na budowę, oraz dla rodziców (koszty mniejsze niż niania);

- możliwość zawarcia porozumień międzygminnych w sprawie utworzenia instytucji dziennego opiekuna w przypadku małej liczby dzieci w danej gminie (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich);

- osoba bezrobotna nie płaci podatków na rzecz gminy, natomiast jeżeli gmina zorganizuje jej miejsce pracy w formie dziennego opiekuna zaczyna je płacić (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich).

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane