Gospodarka

Deregulacja prawa gospodarczego

fot. Pixabay

Jednym z priorytetów rządu oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest deregulacja prawa gospodarczego. W resorcie stworzono pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. To blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy Kodeksie cywilnym.

Pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy, już na etapie rozpoczęcia działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie także przepisy, które dotyczą zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania. Na początku kwietnia trafił on do konsultacji. Opiera się na trzech filarach: I filar – łatwiejsze kroki w biznesie, II filar – prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej, III filar – prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

I filar zakłada m.in.:

- wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL,

- wyeliminowanie wątpliwości praktycznych co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców,

- wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

II filar zakłada m.in.:

- skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,

- obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy),

- rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”,

- zmianę w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników,

- wprowadzenie zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

- elektronizację postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą.

III filar zakłada m.in.:

- wprowadzenie zasady „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia),

- obowiązkową ocenę funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych),

- wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań),

- usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane