Dla radnych

Deklaracja śmieciowa w formie elektronicznej

fot. Pixabay

Wprowadzając możliwość składania deklaracji śmieciowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy w szczególności określić w uchwale ich format elektroniczny, układ informacji i powiązań między nimi.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wskazała, że deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem, we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Jak zauważył organ nadzoru, rada gminy określając te warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie określiła układu informacji i powiązań między nimi. Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 1996 nr 132 poz. 622, ze zm.), rada uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w szczególności ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Omawiana uchwała nie wypełniła delegacji ustawowej. W ocenie organu nadzoru rada gminy, podejmując tę uchwałę i nie określając jednocześnie w sposób kompletny warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – istotnie naruszyła przepisy, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 18 lipca 2023 r. nr 17.267.2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane