Prawo

Coroczne, obowiązkowe sprawozdanie radnego

Jeszcze w ubiegłym roku do sejmowej Komisji do spraw petycji trafiła petycja dotycząca wprowadzenia nowych obowiązków dla radnych JST. Organizacje samorządowe odnoszą się do propozycji krytycznie.

W petycji autor (nieznany) zaproponował:

1. wprowadzenie obowiązku publikacji sprawozdania z działalności radnego po zakończeniu

każdego roku;

2. wprowadzenie obowiązku pełnienia dyżuru przez każdego radnego przynajmniej raz w

miesiącu w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Zapis ten należy wzmocnić poprzez

dodanie sankcji, w postaci potrącenia części diety, podobnie jak ma to miejsce w przypadku

nieobecności na sesji rady.

3. wprowadzenie ograniczenia kadencyjności radnych, analogicznie, jak w przypadku wójtów,

burmistrzów, prezydentów.

4. wprowadzenie obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu danych

kontaktowych do radnych, w szczególności: adresów mailowych i/lub numerów telefonu radnego.

Przedstawiciele korporacji samorządowych sprzeciwili się postulatom petycji. Uznali bowiem, że usztywnianie funkcji radnego poprzez regulowanie sposobu wykonywania mandatu szło by zdecydowanie za daleko. Krytycznie podeszli również do ograniczenia kadencji radnych do dwóch, gdyż uniemożliwiłoby to spełnianie się w funkcji radnego lokalnym, dobrze ocenianym przez społeczeństwo działaczom. Z kolei o tym, czy prywatne dane kontaktowe radnego powinny być publicznie udostępnione powinien decydować każdy rajca sam (źródło: wartowiedziec.pl).

Do opinii odniosła się również dr Beata Bińkowska w opinii Biura Analiz Sejmowych. Wskazała ona, że cel petycji – dostęp do informacji o działalności radnego – może zostać spełniony na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jednak nie widzi przeszkód prawnych, żeby zobowiązać radnych do publikacji sprawozdania z działalności. Nie widzi ona również przeszkód do wprowadzenia podstawy prawnej, która umożliwiałaby doprecyzowanie w statutach obowiązku pełnienia dyżuru i sankcji za jego niedopełnienie.

Autorka opinii BAS nie widzi jednak potrzeby obowiązku udostępniania danych kontaktowych radnych. Cel tego postulatu może zostać zrealizowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane