Dla radnych

Bezpodstawne zwolnienie z opłaty

fot. Pixabay

Zwolnienie jest wyjątkiem od ogólnej zasady powszechności opodatkowania, mającej zastosowanie także do opłaty targowej, i powinno być określone w uchwale precyzyjnie oraz w sposób niebudzący wątpliwości co do jego charakteru i zakresu. Ekspozycje wystawione przed pawilonami handlowymi posadowionymi na targowisku nie stanowią przedmiotu opłaty targowej, a tym samym nie mogły być objęte zwolnieniem.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej. Jako podstawę prawną wskazała m.in. art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70, dalej: u.o.p.l.). W uchwale znalazła się informacja, że zwolnione z opłaty targowej są ekspozycje wystawione przed pawilonami handlowymi posadowionymi na targowisku.

Zdaniem organu nadzoru zawarte w uchwale informacje naruszały art. 19 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 1 u.o.p.l. Z przywołanych przepisów wynika, że: rada gminy może wprowadzić opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, oraz że rada gminy może w drodze uchwały wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Jak zauważył organ, możliwość pobierania opłaty targowej powiązana jest ściśle z czynnością dokonywania sprzedaży. Określone w art. 19 pkt 3 u.o.p.l., w odniesieniu do opłaty targowej, uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oznacza w istocie możliwość zwolnienia przedmiotu objętego tą opłatą, a więc sprzedaży w określonych sytuacjach lub miejscach. Wprowadzając takie zwolnienie, organ uprawniony musi mieć na uwadze to, że zwolnienie jest wyjątkiem od ogólnej zasady powszechności opodatkowania mającej zastosowanie także do opłaty targowej i powinno być określone w uchwale precyzyjnie i w sposób niebudzący wątpliwości co do jego charakteru i zakresu. Warunków tych nie spełniało zwolnienie wprowadzone przez radę w uchwale, ponieważ ekspozycje wystawione przed pawilonami handlowymi posadowionymi na targowisku nie stanowiły przedmiotu opłaty targowej, a tym samym nie mogły być objęte zwolnieniem. Zajęcie dodatkowej powierzchni targowiska, np. przez ekspozycje wystawiane przed pawilonami handlowymi posadowionymi na targowisku, może skutkować powstaniem innych należności za korzystanie z targowiska, przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym w regulaminach targowisk.

Mając powyższe na uwadze, organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 sierpnia 2023 r. nr 55/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane