Dla radnych

Beneficjent dotacji musi znać jej wysokość

fot. Pixabay

Organ stanowiący JST dysponując kompetencją do określania trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia, w tym wysokości, powinien w uchwale określić jej wysokość tak, aby beneficjent nie miał wątpliwości, o jaką wielkość dotacji może się ubiegać.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych. Wskazała w niej, że po otrzymaniu informacji o wysokości dofinansowania wnioskodawca jest zobowiązany, w ciągu 5 dni od terminu otrzymania informacji, do złożenia aktualizacji wniosku zgodnego z wysokością przyznanego dofinansowania.

Zdaniem kolegium izby, organ stanowiący JST dysponując kompetencją do określania trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia, w tym wysokości, powinien w uchwale określić jej wysokość w taki sposób, aby beneficjent nie miał wątpliwości, o jaką wielkość dotacji może się ubiegać. Brak określenia w treści uchwały wysokości dofinansowania na zadania z zakresu rozwoju sportu narusza przepisy wynikające z ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU z 2020 poz. 1133, ze zm.) i jednocześnie wprowadza swobodę ustalania kwoty dotacji. Powoduje również, że ubiegający się o dotację beneficjent nie ma wiedzy, jakiej kwoty dotacji może oczekiwać, ponieważ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił tego w sposób jednoznaczny. Dodatkowo z przyjętej konstrukcji prawa miejscowego wynikało, że to organ wykonawczy będzie faktycznie decydował o ostatecznej wysokości przyznanej dotacji.

Kolegium izby wskazało, że rada miasta przysługującej jej kompetencji w tym zakresie nie mogła scedować na organ wykonawczy. Wysokość dotacji wymagała zatem konkretyzacji i precyzyjnego ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 24 listopada 2022 r. nr 154/g127/D/22

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane