Szkolenie online: Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Nieustająco problemy rodzi to, jak radzić sobie z wnioskami o udostępnienie, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika udostępniania informacji przetworzonej jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe.

Nieustająco problemy rodzi to, jak radzić sobie z wnioskami o udostępnienie, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika udostępniania informacji przetworzonej jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe. Niedoskonałość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz liczne niedomagania proceduralne tej regulacji powodują, że niezwykle istotna okazuje się znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych, które to w ramach swej aktywności wielokrotnie wypełnia swą interpretacją przestrzeń niezagospodarowaną przez ustawodawcę lub też wskazuje na ścieżki interpretacyjne, jakimi podążać powinny podmioty zobowiązane. O tych właśnie zagadnieniach będzie mowa podczas naszego webinaru poświęconego aktualnemu orzecznictwu z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Program szkolenia:
1.    Podstawy prawne dostępu do informacji
2.    Kryteria odmowy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa
3.    Zagadnienia podmiotowe
4.    Ograniczenia dostępu a odmowa udostępnienia
5.    Przesłanki odmowy na tle aktualnego orzecznictwa sądowego
6.    Tajemnice, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy – najbardziej popularne podstawy odmowy dostępu do informacji publicznej i punkt odniesienia sądów administracyjnych
7.    Zagadnienia materialne i formalne odmowy w ocenie sądów administracyjnych. 

Całe szkolenie trwa 1:45. Poniżej przedstawiamy Państwu I część (50 minut) tego webinarium:

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wykorzystaną w tym szkoleniu:

 

Pozostała tematyka szkoleń dla prenumeratorów w 2023 r. (dostępne od 2 stycznia 2023 r. na platformie webinarowej Klubu Prenumeratora):

1.  Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce,

Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień wiążących się z prawidłowym tworzeniem postanowień i innych pism egzekucyjnych: jak wskazywać podstawy prawne, jak formułować rozstrzygnięcie, uzasadnienie, jak sporządzić pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia. Wskazane zagadnienia omówione zostaną na przykładach najczęściej wydawanych pism egzekucyjnych. .

2.  Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi,

Przedmiotem niniejszego szkolenia jest zapoznanie się z zakresem wprowadzonych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, w obecnym stanie prawnym, ale także w docelowym modelu doręczeń elektronicznych już po pełnym wdrożeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych w życie.

3.  E-doręczenia bez tajemnic,

Szkolenie jest dedykowane dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania systemu doręczeń elektronicznych oraz skrzynki do doręczeń elektronicznych oraz jak przebiega model wymiany informacji realizowany w systemie doręczeń elektronicznych. Celem szkolenia zapoznanie z aspektami prawnymi oraz funkcjonalnymi systemu doręczeń elektronicznych w szczególności pod kątem praktycznej realizacji zadań przy wykorzystaniu skrzynki doręczeń.

4.  Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa),

Szczególny nacisk zostanie położony na takie przesłanki ochrony jak:

- prawo do prywatności - oraz wyjątek od niej - osoba pełniąca funkcję publiczną. Jest to o tyle istotne, że gro wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczy właśnie prywatności osób pełniących funkcję publiczną.

- tajemnica przedsiębiorcy- sądy starają się odpowiedzieć po pierwsze jak ma się powyższe do tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz relacja z innymi ustawami. Również w tym zakresie- istnieje ciekawe orzecznictwo.

- w pozostałym zakresie - po krótce zostanie omówiona przesłanka informacji niejawnej etc. Kwestie te zostaną zasygnalizowane - z doświadczenia wynika, że podmioty o powyższe się raczej nie pytają.

5.  Problemy związane z budową przyłączy do sieci infrastruktury technicznej,

Punktem wyjścia wykładu będą odmienne orzeczenia sądów administracyjnych w przedmiocie konieczności objęcia jedną zgodą budowlaną planowanego obiektu wraz z przyłączami gwarantującymi dostęp do sieci i infrastruktury technicznej lub możliwości oddzielenia do odrębnych procedur obiektu oraz przyłączy. Tłem będzie znowelizowane na przestrzeni od 19 września 2020r. do 5 października 2021r. Prawo budowlane określające nowe zasady sporządzania projektów budowlanych, uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszeń z uwzględnieniem cyfryzacji procedur i dokumentów.

6.  Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych,

Podmioty publiczne prowadząc działalność w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych, coraz częściej wykorzystują, zdjęcia, filmy, zapisy audiowizualne oraz dźwiękowe, bywa, że tworzą memy, nabywają zdjęcia od różnych autorów, zlecają prowadzenie kont na portalach społecznościowych podmiotom zewnętrznym. W takich okolicznościach niezwykle istotna staje się kwestia ochrony wizerunku osób portretowanych, a także zapewnienie zgodności w przepisami dotyczącymi dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, praw autorskich. O tym wszystkim mowa podczas naszego szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wizerunku.

7.  Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i nie tracić motywacji do działania,

Podczas szkolenia przyjrzymy się temu czym właściwie jest stres i w jaki sposób powstaje, jak reaguje na bodźce stresowe organizm i jakie są skutki długotrwałego stresu. Świadomość tego mechanizmu pozwala na bardziej uważne podejście do sytuacji, które zazwyczaj wywołują stres oraz do własnych reakcji. Druga część szkolenia to przedstawienie możliwości radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w sposób krótkofalowy (w trakcie trwania stresującego bodźca) oraz długofalowy – jak budować swoją odporność psychiczną, krok po kroku, każdego dnia. Przyjrzymy się jak może nam pomóc inteligencja emocjonalna, kwestionowanie własnych przekonań, samokontrola, ale też w jaki sposób w radzeniu sobie ze stresem będzie nas wspierać równowaga psychiczna oraz jak ją osiągnąć.

8.  Zarządzanie czasem pracy

Podczas webinaru przedstawimy kluczowe zagadnienia i metody z zakresu zarządzania czasem. Wskazane zostaną fundamentalne zasady podziału pracy między stałymi zadaniami oraz tymi, których każdego dnia nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak zapobiegać pojawiającym się w związku z nimi opóźnieniami w naszych zaplanowanych działaniach i obowiązkach? Znane wszystkim prawo Parkinsona jest faktycznie wprowadzeniem do użytecznych i łatwych do wprowadzanie zasad pomagających w organizacji własnego czasu pracy. Poznamy również zasady priorytetyzacji pracy, tak aby odróżniać to co jest istotne i najpilniejsze od tzw. ‘zjadaczy czasu’. Umiejętność lepszego kierowania swoim czasem przekłada się również na lepsze samopoczucie, zmniejszenie stresu. Na zakończenie webinaru przedstawimy metodę, którą jest łatwo wdrożyć w codzienne nawyki, a która gwarantuje największą poprawę samopoczucia i realnie bardzo szybko pozwala zmniejszyć obciążenie różnymi sprawami, jakie w ciągu dnia trafiają na nasze karteczki i notatniki tzw. ‘spraw do załatwienia’

Dodatkowo prenumerator otrzymuje dostęp do 35 szkoleń sklasyfikowanych w  4 ścieżkach tematycznych, które udostępniliśmy Państwu w poprzednich latach:

ŚIEŻKA I - PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

1. Jak prawidłowo przygotować decyzję administracyjną. Najczęściej popełniane błędy i ich wpływ na trwałość decyzji

2. Problematyka urlopów wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego w samorządzie

3. Reglamentacja w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonariuszy samorządowych

4. Pojęcie informacji publicznej w orzecznictwie a konsekwencje dla jej udostępniania i odmowy udostępniania

5. Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej

6. Prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w samorządzie

7. Zmiany zasad kształtowania umów o zamówienie publiczne

8. Obowiązki informacyjne ciążące na samorządowym administratorze danych na gruncie RODO

9. Milczące załatwienie sprawy oraz postępowanie uproszczone w praktyce

10. Dostęp do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

11. Organizacja archiwum zakładowego w JST. Zasady udostępniania dokumentacji spraw zakończonych z archiwum zakładowego z uwzględnieniem znowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych

12. Zasady naliczania i wypłacania trzynastek dla pracowników samorządowych oraz nauczycieli w świetle orzecznictwa

 

ŚCIEŻKA II - ZARZĄDZANIE LUDŹMI

1. Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników

2. Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu

3. Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika

4. Motywowanie pracowników

5. Jak budować relacje z pracownikami

6. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych

7. Obsługa trudnego klienta

8. Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej i innych sposobów ukrytego nadzoru

9. Przeciwdziałanie mobbingowi na podstawie case study

 

ŚCIEŻKA III- ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

1. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych

2. Pomiar efektywności pracy

3. Jak współpracować z dziennikarzami

4. Jak zarządzić by nie błądzić? Wdrażanie zmian w organizacji bez bólu

5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem

6. Zarządzanie projektami

7. Praca zdalna a ochrona danych osobowych

 

ŚCIEŻKA IV - ZARZĄDZANIE SOBĄ

1. Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem

2. Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe korzystanie z pomocy audiowizualnych

3. Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu

4. Sztuka prowadzenia dyskusji

5. Kreatywne rozwiązywanie problemów

6. Efektywna komunikacja z mediami - jakie nasze cele ma realizować?

7. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wyrażają Państwo chęć uczestnictwa w powyższych szkoleniach, zapraszamy do kontaktu m.zdrojewska@municipium.com.pl

Poza szkoleniami online prenumeratorzy Wspólnoty zyskują:

■ BEZPŁATNY STAŁY DODATEK „KURIER PRAWNY”
Kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO WYDAŃ ARCHIWALNYCH WSPÓLNOTY
25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Nasi prawnicy czekają na pytania od prenumeratorów. Odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO WYDANIA ELEKTRONICZNEGO
Przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY, dzięki czemu lektura pisma możliwa jest również na komputerach oraz urządzeniach mobilnych.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane